Kursa kods Ekon2108

Kredītpunkti 2

Inovācijas vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareLatvijas tautsaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2121, Makroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina izpratni par inovācijas procesu, tā lomu tautsaimniecībā un sniegtajām iespējām globalizācijas un pieaugošas konkurences apstākļos. Balstoties uz starptautisko pieredzi, tiek izvērtēta Latvijas nacionālā inovācijas sistēma un pieejamais atbalsts inovatīvai komercdarbībai. Studiju kursā liela loma veltīta kreatīvas vides veidošanai uzņēmumā, komercializējamu ideju novērtēšanai, kā arī studenti iepazīstināti ar inovācijas stratēģijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Izprot inovācijas jēdziena būtību, veidus, inovāciju ekosistēmas uzbūvi un to veidojošo elementu nozīmi. (Diskusijas nodarbībās, semināri); Izprot inovācijas nozīmi ekonomikas zinātnes attīstībā, pārzina inovācijas pamat teorijas ekonomikā, saprot inovācijas nozīmi izaugsmes nodrošināšanai. (Kontroldarbs) Izprot kreativitātes nozīmi inovatīvas vides veidošanā, saprot atšķirīgas stratēģiskās pieejas inovatīva produkta veidošanā, pozicionēšanā un attīstībā. Zina aktuālos valsts atbalsta instrumentus. (Diskusijas nodarbībās, semināri); Zina inovācijas vadīšanas nosacījumus, ierobežojumus un konsekvences, pārzina būtiskākās inovācijas stratēģijas konkurētspējas nodrošināšanai. (Kontroldarbs)
Prasmes:
Spēj atpazīt un radīt oriģinālās komercializējamas idejas, analizēt to komercializācijas nosacījumus, veidot produktus, novērtēt to konkurētspēju.( Diskusijas nodarbībās,
pastāvīgais darbs); Spēj argumentēt atšķirīgas uzņēmuma iekšējās vides faktoru vadības stratēģijas Kondratjeva cikla ietekmē. (Diskusijas nodarbībās); Spēj aprakstīt un analizēt dažu valstu atšķirīgās izaugsmes nodrošināšanas pieejas (uz zināšanām / uz dabas resursiem balstītas). (Diskusijas nodarbībās)
Komptetences:
Spēj integrēt inovācijas vadīšanas atziņas esošajā uzskatu sistēmā un izmantot tos oriģinālu risinājumu radīšanai. (diskusijas, kontroldarbi); Spēj izmantot kreativitāti un zināšanas stimulējošus pasākumus gan personības, gan uzņēmuma attīstībā. (Diskusijas, pastāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Inovācijas jēdziens, būtība un pazīmes (1 h lekcija).
2. Inovācijas nozīme ekonomiskās augsmes teorijās (1 h lekcija).
3. Starptautiskā pieredze uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
4. Ekonomikas pārejas: no resursu ekonomikas uz zināšanām (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
5. Nacionālā inovācijas sistēma. Inovācijas ekosistēma (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
6. Nacionālās inovācijas sistēmas strukturālo komponenšu analīze. Inovācijas ekosistēma (1 h lekcija).
1. kontroldarbs (1 h).
7. Inovācijas ekonomiskie aspekti uzņēmējdarbībā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
8.Inovācijas finansiālie aspekti (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
9. Inovācijas mārketings (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
10. Inovāciju atbalsta veidi un politika (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
Ekskursija Jelgavas Biznesa inkubatorā (2 h).
11. Inovācijas vadīšanas stratēģijas (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
12. Inovatīvas vides veidošana uzņēmumā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
13. Inovācijas tiesiskie aspekti - no idejas līdz tirgum (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
14. Inovācijas aizsardzība un zināšanu platformas veidošana (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
15.Tehnoloģisko inovāciju ieviešanas stratēģija (2 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).

2. kontroldarbs (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto: 2 kontroldarbi (Inovācijas nozīme izaugsmes nodrošināšanai; Inovācijas vadīšanas stratēģijas); pastāvīgais darbs (Inovācijas analīze); jāsagatavojas un jāpiedalās semināru nodarbībās (Inovāciju sistēmu analīze, Kreativitāte un komercializējama ideja, Inovācijas attīstība). Noslēgumā Ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgā darbā studentam jāizvērtē, kāda inovācija, raksturojot to atbilstoši, plānam (iepriekš iepazīstināti) un jāprezentē (parasti PPT) pārējiem studentiem, noslēgumā jautājumi un diskusija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbs ir ieskaitīts, ja pareizi atbild uz vismaz 40% jautājumu. Augstāko vērtējumu var iegūt atbildot pareizi uz visiem jautājumiem, to starp, analītisku jautājumu.

Obligātā literatūra

1. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums, LR Ekonomikas ministrija, Rīga, 2007, 276 lpp.
2. Hila A.L. u.c. Kolektīvais ģēnijs. Inovāciju vadības māksla un prakse. Latvijas Mediji. 2014., 288 lpp
3. Rivža, B. u.c. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. Zinātņu akadēmija, Rīga, 2018., 416 lpp.
4. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Turība, Rīga, 2009., 152 lpp.
5. Adner R. The Wide Lens. Portfolio Penguin. 2012., pp 278.

6. Tidd, J., Bessant, J., Managing innovation. John Wiley & Sons, Ltd. 2010., pp 622.

Papildliteratūra

1. Inovatīva domāšana, Harvard Business Review on grāmatu sērijā, autoru kolektīvs, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007, 203.lpp.
2. Landins S. Kaķi. Inovācijas deviņas dzīvības. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010, 188 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Inovācijas portals - www.innovation.lv
2. Inovācijas rokasgrāmata - www.innoSupport.net

3. Latvijas investīciju attīstības aģentūra - www.liaa.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss paredzēts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Reģionālā attīstība un pārvalde".
Nozares profesionālās specializācijas kurss ESAF profesionālās bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".