Kursa kods BūvZ6037

Kredītpunkti 4.50

Būvniecības plānošana un menedžments

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ6034, Projektu vadība būvniecībā

BūvZ6036, Būvniecības tehnoloģijas un organizēšana

Aizstātais kurss

BūvZM010 [GBUVM010] Būvniecības plānošana un menedžments

Kursa anotācija

Studenti iemācās realizēt vadības funkcijas būvorganizācijā, sagatavot un pieņemt lēmumus, īstenot organizēšanas un kontroles funkcijas būvorganizācijā, pārzināt vadītāja funkcijas un lomas, māk izvērtēt būvuzņēmuma mērķus, veikt būvuzņēmuma darbības stratēģisko analīzi, plānošanu un vadību, māk iegūt informāciju un to lietderīgi izmantot mērķu īstenošanai, iemācās, kā izveidot un vadīt būvuzņēmumu. Māk sagatavot projektu dokumentāciju publiskā iepirkuma konkursiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - Praktiskās zināšanas un izpratne par saskarsmi un inženierpsiholoģiju būvuzņēmumā, būvniecības projektu vadīšanu, būvdarbu organizāciju un vadīšanu būvobjektos, 1.kontroldarbs;
• Prasmes - prot pielietot būvniecības terminoloģiju, pielietot vadīšanas un sadarbības psiholoģiju būvorganizācijā, sazināties gan rakstveidā, gan verbāli, veidot lietišķas attiecības ar pasūtītāju un citiem būvniecības dalībniekiem, darba devēju (vadītājiem) un padotajiem, vadīt darba grupas. 2.kontroldarbs;
• kompetence - spēj izpētīt un optimizēt projekta dokumentāciju, apzināt un izstrādāt vai organizēt nepieciešamās izmaiņas, organizēt būvniecības projekta izmaiņu akceptu, izvērtējot nepieciešamo izmaiņu efektivitāti; organizēt un vadīt darījumus. Sastādīt publisko iepirkumu dokumentāciju. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Būvražošanas menedžmenta teorija. Menedžmenta funkcijas. Menedžeris un būvuzņēmējs. Menedžmenta līmeņi un prasmes. 1 h lekcija, 2 h. Praktiskie darbi.
2 Menedžmenta īpatnības būvorganizācijās, menedžmenta efektivitāte. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
3 Menedžmenta teorijas un skolas. Būvniecības vadīšana kā process. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
4 Būvorganizācija. Būvorganizācijas robeža, ārējo un iekšējo faktoru iedarbība. Būvorganizācijas struktūra. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
5 Būvuzņēmuma veidošana. Iekšējo faktoru kopsakarība. Cilvēki, to spējas, vērtības, vajadzības. Grupas, to lomas. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
6 Būvorganizāciju vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, to pienākumi un atbildība.1.kontroldarbs. Vadītāju tipi, lomas. 1 h lekcija.
7 Lēmumu pieņemšana, traucējošie faktori. Lēmumu pieņemšanas modeļi būvorganizācijā. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
8 Būvuzņēmuma vadības misija, stratēģija un taktika. Stratēģiskās analīzes un plānošanas procesa analīze būvuzņēmumā. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
9 Lēmumu pieņemšanas būtība un metodes, traucējošie faktori. Modelēšana lēmumu pieņemšanā. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
10 2. kontroldarbs. Lēmuma pieņemšana būvorganizācijā. 1 h lekcija.
11 Būvuzņēmuma vadības misija, stratēģija un taktika. Stratēģiskās analīzes un plānošanas process. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
12 Būvuzņēmuma vadības taktika, procedūras, noteikumi. 1 h lekcija, 2h. Praktiskie darbi.
13 Būvuzņēmuma iekšējās un ārējās vides apzināšana un analīze. SWOT analīzes metode. 1h Praktiskie darbi
14 Plānošana. Plānu efektivitāte. Plānošanas veidi un metodes. Būvniecības organizācijas dzīves cikls. 1h. Praktiskie darbi.
15 Kontrole. Būvniecības kontroles process, tā efektivitāte. Revīzija un kontrole. Menedžmenta audits. 1h. Praktiskie darbi.
16 Būvniecības organizāciju kultūra. Pārmaiņas organizācijā. Vadītāja darbība pārmaiņu nodrošināšanā.Inovatīvie risinājumi. 1h. Praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāapmeklē vismaz 85% nodarbību, patstāvīgi jāsagatavo un jānovada semināra nodarbība - iepriekš izvēlētai tēmai sagatavojot teorētisko pamatojumu, prezentāciju un izdales materiālus. Jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem par iepriekš izņemtajām tēmām. Jābūt sekmīgam vērtējumam gala pārbaudījumā - eksāmenā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Referāts par būvdarbu tehnoloģijas jaunākajiem risinājumiem.
2. Prezentācija par referāta tēmu studentu konferencē.
3. Praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvniecības likumdošanu, būvniecības tehnoloģijas un organizēšanas jautājumiem, izpildot 2 kontroldarbus, aizstāvot referātu ar prezentāciju, veicot praktiskos darbus un nokārtojot eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 306 lpp. ISBN 9789984833088
2. Harvard Business Review. Biznesa atveseļošana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp. ISBN 978-9984-826-16-5.
3. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Dienas bizness; A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Kovejs S. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp. ISBN 978-9934-0-3361-2.
2. Belbins R. Komandu lomas darbavieta Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 167 lpp. ISBN: 978-9984-826-44-8.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Harvard Business Review. Darba laika pilnvērtīga izmantošana, Rīga: Lietiškās informācijas dienests, 2009. 148 lpp.
2. Harvard Business Review. Ārējā riska vadība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Būvniecība