Kursa kods BūvZ5036

Kredītpunkti 3

Kvalitātes vadība būvniecībā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar kvalitāti kā ekonomisku un tehnisku kategoriju, tehniskiem un organizatoriskiem faktoriem, kas to ietekmē. kā arī ar Eiropas Savienības un nacionāliem normatīviem aktiem, kas vērtē preču un pakalpojumu drošumu un kvalitāti. Studenti tiek iepazīstināti ar atbilstības novērtēšanas principiem, sistēmām un institūcijām, standartizācijas pamatprincipiem, kā arī ar būvizstrādājumu un būvju novērtēšanas procesa īpatnībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nobeidzot studiju kursu:
1) zin kvalitātes sistēmu, atbilstības novērtēšanas sistēmu darbības principus, kā arī būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes (drošuma) kontroles normatīvus un kvalitātes kontroles sistēmu piemērošanas iespējas; Ieskaite ar atzīmi
2) prot strādāt ar normatīvo dokumentu datu bāzēm un piemērot FIDIC līguma noteikumus; Ieskaite ar atzīmi
3) ir kompetents piemērot Latvijas nacionālos un Eiropas standartus un spriest par būvizstrādājumu atbilstību. Ieskaite ar atzīmi

Kursa saturs(kalendārs)

Kvalitāte kā tehniska un ekonomiska kategorija. Kvalitātes sistēmas – 2h
2. ES normatīvo aktu sistēma . Eiropas standartizācijas sistēma. Globālā pieeja. Jaunās pieejas direktīvas - 2h
3. Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011 un Ēku energoefektivitātes direktīva 2002/91/EK. -2h
4. Standarti kā tehniskie normatīvi. Latvijas Nacionālā standartizācijas sistēma. Latvijas Būvnormatīvu sistēma - 2h (praktiskie darbi)
5. Būvizstrādājumu veiktspējas un atbilstības novērtēšana – 2h
6. Atbilstības novērtēšanas institūcijas. Atbilstības novērtējumu savstarpējā atzīšana ES ietvaros – 1h
7. Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma. Nozaru kvalitātes pārvaldības sistēmas – 1h
8. Kvalitātes vadības sistēmas. ISO 9000 sērijas standarti. Būvuzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas – 2h
9. Uzņēmuma kvalitātes sistēmas rokasgrāmata – 2h (praktiskie darbi)
10. Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana – 2h
11. Personāla atbilstības novērtēšana un kvalifikācijas sertificēšana – 2h
12. FIDIC būvniecības līguma noteikumi – 2h + 2h praktiskie darbi
13. Būvuzraudzība un būvkontrole 1h + 1h ptraktiskie darbi
14. Būvdarbu kvalitātes tehnoloģiskā kontrole – 2h
15. Ieskaites darba sagatavošana – 2h
16. Ieskaites darba aizstāvēšana vai rakstisks kontroldarbs – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi, jāsagatavo un jāprezentē referāts par kvalitātes nodrošināšanas problēmām un to risināšanas iespējām jomā, kas saistīta ar maģistra darbu, vai arī jānokārto rakstisks kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst zināšanas studējot tehnisko literatūru gatavojot referātu un prezentāciju vai gatavojoties rakstiskam kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma pamatā ir izstrādātā referāta un tā prezentācijas kvalitāte vai kontroldarba rezultāts

Obligātā literatūra

1. Standartizācija. Buklets tapis sadarbībā ar BO VSIA "Latvijas standarts". Rīga: Personāla sertifikācija institūts, 2003. 58 lpp. 2. Druķis P. Jaunā un globālā pieeja. Rīga: Personāla sertifikācijas institūts, 2003. 86 lpp. 3. NANDO datu bāze. [tiešsaiste] Pieejams: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 4. Starptautiskās inženierkonsultantu asociācijas FIDIC rokasgrāmatas par būvniecības līguma noteikumiem (anotācijas) [tiešsaiste]. Latvijas Inženierkonsultantu asociācija. Pieejams: http://www.lika.lv

Papildliteratūra

1. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas Standarts”(LVS) vietne. Pieejams www.lvs.lv 2. Latvijas Kvalitātes asociācijas vietne. Pieejams www.lka.lv 3. Goetsch D. L., Davis S. B. Total Quality Handbook. Oxford: Clarendon Press, 1998. 320 p. 4.Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent vai www.em.gov.lv 5. Christdoulou S., Griffis F. H., Barrett L., Okungbowa M. Qualifications-Based Selection (QBS) For the Procurement of Professional Architectural-Engineering (A/E) Services. Brooklyn: USA Polytechnic University.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls „Kvalitāte”. ISSN 1407-7671.

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Būvniecība” un akadēmiskās augstākās izglītības maģistra Vides, ūdens un zemes inženierzinātņu studiju programmā