Kursa kods VidZ1002

Kredītpunkti 2

Vides pārvaldības sistēmas

Zinātnes nozareSociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozareVides pārvaldība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Artūrs Veinbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz ieskatu ekoloģijas un vides aizsardzības pamatjautājumos. Skaidro likumsakarības un pamatprocesus biosfērā un ekosistēmās. Pamato dzīvības eksistenci un ekoloģisko faktoru nozīmību. Aplūko dabisko un antropogēno vidi. Praktiskie darbi māca kritiski izvērtēt sabiedrības un individuālo rīcību. Palīdz. definēt un risināt prioritārus jautājumus, modelēt reālistisku problēmsituāciju, apzināt iesaistītās puses, izvērtēt ātšķirīgus viedokļus un vajadzības, kā arī rast kompromisus sociālās un ekonomiskās izaugsmes gaitā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšana izpratne par dabisko un antropogēni ietekmēto vides procesu norisi, aktuālajām vides aizsardzības problēmām un to iespējamām sekām un risinājumiem perspektīvā.
• Kurss studentam sniedz prasmes, kritiski izvērtēt savu un sabiedrības dzīvesveidu un tā ilgtspējību. Prasme definēt individuālu uzņēmumu izveides procesā aktuālus jautājumus un priekšnosacījumus uzņēmuma izveidei attiecībā uz sabiedrības un vides prasībām; Aktuālos jautājumus risināt sabiedrisku diskusiju un kompromisu ceļā, iesaistot ienteresētās puses un ņemot vērā to viedokļus un vēlmes.
• Kompetence risināt praktiskus uzdevumus, pamatoti un taisnīgi spriest par lokāliem un globāliem vides procesiem, praktiski strādāt pie vides pārraudzības sistēmas ieviešanas uzņēmumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads – priekšmeta saturs, apjoms, realizācija. Ekoloģijas un vides aizsardzības jēdzieni;
2 Cilvēku populācijas veidošanās un attīstība. 1. Praktiskais darsb;
3 Urbanizācija, pārtikas problēmas, slimību izplatība;
4 Vides aizsardzība un tās nozīme individuālā un sabiedriskā labuma nodrošināšanai. 2. Praktiskais darbs;
5 Organismu dzīves vide. Ekoloģiskie faktori, to optimālie un limitējošie nosacījumi;
6 Biosfēra, ekosistēma tās pamatfunkcijas;
7 Populācija, populācijas īpašības un dinamika, ekoloģiskā niša;
8 Vides likumdošana;
9 Vides pārraudzības un audita sistēma (EMAS) un ISO 14001 standarts;
10 Darba vides aspektu apzināšana. 3. praktiskais darbs;
11 Ražošana, resursu racionāla un ilgtspējīga izmantošana;
12 Plānotās darbības ietekmes uz vidi novērtējums. 4. praktiskais darbs;
13 Darba vide, Izejmateriāli un produkcija, ietekme uz augu, dzīvnieku un cilvēku veselību;
14 Ražošanas atkritumi, to utilizācija un radītais piesārņojums. 5. Praktiskais darbs;
15 Videi draudzīga darba vide, darbinieku iesaiste un sabiedrības informēšana. 6. Praktiskais darbs;
16 Noslēguma jautājumi. Praktisko darbu apkopošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem 6 praktiskajiem darbiem un nokārtotiem visiem uz teoriju bāzētajiem kontroldarbiem. Lai sekmīgi nokārtotu studiju kursu, kopējais Iegūstamais punktu skaits: 1) par praktiskajiem darbiem makimāli 30, minimāli 15; 2) par kontroldarbiem makimāli 40, minimāli 15; par apmeklējumu makimāli 10, minimāli 0 (ampeklējums mazāks par 60%), citi izcilības rādītāji (piemēram, īpaša centība, papildus informācijas un datu ievākšana, apkopošana, analīze, augsts zināšanu līmenis, ko raksturo patstāvīgi izdarīti pamatoti spriedumi un secinājumi) makimāli 20, minimāli 0. Izpildot minimālās prasības, students saņem ieskaiti ar atzīmi kas aprēķināta no visu punktu summas. Atzīmi aprēķina proporcionāli iegūto punktu skaitam, kur labākais students saņem 8 balles (bez izcilības rādītājiem) 9...10 balles (ar izcilības rādītājiem), bet pārējie proporcionāli iegūto punktu skaitam zemāku vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Zīverts, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
2. Vides zinātne. M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Vides un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Pieejams: http://zalie.lv/wp-content/uploads/2014/12/TAM-publikacija-web.pdf

Papildliteratūra

1. Eiropas kopienas regula EEC Nr. 1836/93 Pieejams (angļu val.) http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1836/oj
2. Belmane I., Dalhammars K. Rokas grāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001. Praktiski padomi un standarta prasību skaidrojumi. Lunda, 2002. ISBN 91-88902-25-080.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides pārraudzības un valsts birojs. EMAS. Materiāli. http://www.vpvb.gov.lv/lv/emas/materiali (resurss skatīts. 10.02.2017)

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā