Kursa kods VadZ2029

Kredītpunkti 2

Saimnieciskās darbības analīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2045, Grāmatvedības pamati

Ekon2113, Uzņēmuma finanses

Ekon2114, Statistika

Ekon3045, Nodokļi un nodevas

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par saimnieciskās darbības analīzes būtību un nozīmi uzņēmumā, apgūst tās teorētiskos pamatus. Studiju kursa programmas apguve nodrošinās prasmes uzņēmuma saimnieciskās darbības galveno rādītāju aprēķināšanā, analīzē un novērtēšanā, iegūto rezultātu ietekmējošo faktoru noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtību, principiem un metodēm - kontroldarbs, eksāmens
2. Izpratne un zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes pamatrādītājiem - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
3. Spēj pielietot saimnieciskās darbības analīzes metodes un veikt aprēķinus - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
4. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai noteiktu uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvokli - praktiskie darbi
5. Spēj analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens
6. Prot izskaidrot un argumentēt citiem sava darba rezultātus - praktiskie darbi, diskusijas
7. Spēja atbildīgi plānot un veikt uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi – aprēķini
8. Spēj patstāvīgi aprēķināt un analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus un noteikt to ietekmējošos faktorus - kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens

9. Spēj patstāvīgi noteikt un sniegt savus priekšlikumus uzņēmuma darbības problēmu risināšanai un attīstības veicināšanai - diskusijas nodarbībās, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)


1. Saimnieciskās darbības analīzes teorētiskie aspekti un metodika (lekcija – 1 stunda)
2. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīze (praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Naudas plūsmas analīze (praktiskais darbs – 2 stundas)
4. Produkcijas ražošanas un realizācijas analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
5. Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas)
6. Darbaspēka izmantošanas analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
7. Kontroldarbs (2 stundas)
8. Produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas)
9. Peļņas analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Uzņēmuma kapitāla analīze. (lekcija – 1 stunda)
11. Uzņēmuma finanšu rādītāju analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)

12. Kontroldarbs (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējumu veido:
• Eksāmens – visas tēmas (50 %)
• Kontroldarbs – saimnieciskās darbības analīzes teorētiskie aspekti un metodika (10 %)
• Kontroldarbs – saimnieciskās darbības pamatrādītāju aprēķins, analīze un novērtējums (20%)
• Aprēķini, diskusija praktisko darbu nodarbībās (20%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga; Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
2. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finanšu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384. lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Войтовский Н. Комплексный экономический анализ предприятия. Минск, 2009. 576 c.
6. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.

7. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции. Москва: Финанси и статистика, 2005. 720 с.

Papildliteratūra

1. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63 lpp.
4. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
5. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp
6. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Минск: Новое знание, 2004. 640 с.
7. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2001. 683 c.

8. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709

2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2 daļa) ESAF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Komerczinības”