Код курса VadZ1020

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса22.02.2017

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Учебная литературa

1.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 496 lpp.
2.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012., 305 lpp.
3.Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006., 150 lpp.
4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2000., 254 lpp.

Дополнительная литература

1.Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83 p.
2.Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp.
3.Дафт Р. Менеджмент. . Москва: СПб Питер 2002. 829 с. 2007.g. ir LLU SOHU Metodiskais kabinets -
4.Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007., 264 lpp.

Периодика и другие источники информации

1.Kapitāls, 2018, Nr.1 (janvāris). Rīga: SIA BIG Media. ISSN 1407-2505
2.Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls [tiešsaiste] [skatīts 22.10.2018]. ISSN 1691-1598. Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/
3.Forbes, 2018, Nr. 75. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018