Код курса VadZ1020

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса22.02.2017

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

Ekon2130,

Psih4001,

Soci2036,

Учебная литературa

1.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
2.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
3.Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp.
4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2000. 254 lpp.

Дополнительная литература

1. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83p
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp
3. Дафт Р. Менеджмент. . Москва: СПб Питер 2002 829 с.
4. Ešenvalde I. PārmaiņuvadībaRīga: JāņaRozesApgāds, 2007., 264lpp

Периодика и другие источники информации

1. Kapitāls, 2018, Nr.1 (janvāris).Rīga: SIA BIG Media. ISSN 1407-2505
2. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls[tiešsaiste](skatīts 22.10.2018)Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/
3. Forbes, 2018, Nr. 75. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018