Kursa kods VadZ1020

Kredītpunkti 2

Menedžments

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

Psih4001, Vadības psiholoģija

Soci2036, Socioloģija

Kursa anotācija

Menedžments ir specifiska zinātnes joma, kas apskata dažādu organizācijas vadīšanas un pārveides procesus, ļauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmi organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls sabiedrības atribūts un cilvēkam tajā ir jāņem aktīva līdzdalība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zin par organizācijas vadīšanas principiem, vadīšanas funkciju darbību un noteikumiem – pārbaudes darbs, diskusijas
Izprot organizācijas iekšējos un ārējos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; prot strādāt komandā, grupā un individuāli un efektīvi plānot un organizēt savu darbu – pārbaudes darbs, pastāvīgais darbs.
Spēj risināt problēmas un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijai un variēšana ar vadības stiliem efektīvas organizācijas darbības nodrošināšanai – diskusijas nodarbībā (seminārā)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Menedžmenta būtība un īpatnības dažādās nozarēs un jomās. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
2. Menedžmenta hierarhija un menedžeru līmeņi. Menedžera loma un viņa rīcība organizācijā. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
3. Menedžmenta teorijas un to pielietojums praksē Diskusijas par menedžmenta teoriju galvenajām atziņām un to praktisku pielietojumu mūsdienu uzņēmumos. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
4. Cilvēku uzvedības teorijas un to pielietojums praksē. Informāciju un komunikāciju tehnikas attīstības ietekme uz menedžmenta pieeju attīstību. (Lekcija – 1h, seminārs – 1h)
5. Pasaules menedžmenta virzieni. Tendences, kas ietekmējušas mūsdienu menedžmentu. Diskusija par pasaules menedžmenta virzieniem. (Lekcija – 1h, seminārs -1h)
6. Organizācija. Organizācijas vides izpratne. Organizācija kā sistēma. (Lekcija – 2h, seminārs – 2h)
7. Vadītājs un autoritāte. Līderis organizācijā. Vadības stili. Diskusija. Vadīšanas stilu analīze. (Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
8. Vara tās izpausmes veidi. Manipulēšana. Konfliktu risināšana. Varas izpausmes veidu analīze. (Lekcija – 1h, seminārs– 1h ,1. Pārbaudes darbs – 1h)
9. Komunikācijas procesi organizācijās.Komunikācijas sistēmas izveide organizācijā. Diskusija par komunikācijas kļūdām. (Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
10. Plānošanas būtība. Stratēģiskā plānošana. Laika plānošana, darba plānošana, resursu plānošana.(Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
11. Organizēšana un koordinēšana un kontroles kā menedžmenta funkcijas. Pilnvaru deleģēšana. Centralizācija un decentralizācija.Darbinieku kontrole (Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
12. Motivācija un mūsdienu motivēšanas metodes. Darba motivēšanas analīze. Motivēšanas veidi r eālos uzņēmumos.(Lekcija – 1h, seminārs 1h)
13. Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Diskusija par lēmumu pieņemšanas metožu pielietojuma atšķirībām dažādās situācijās.(Lekcija – 1h, seminārs– 1h)
14. Pārmaiņu vadība. Kreatīvais menedžments. Situāciju analīze 2. pārbaudes darbs..(Lekcija – 1h, seminārs – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Pārbaudes darbi veikti savlaicīgi tiem paredzētajā laikā – 12 punkti
Patstāvīgais darbs „Organizācijas analīze” semestrī un iesniegšana norādītajā laikā – 6 punkti.
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 2 punkti.
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs „Organizācijas analīze” Apjoms 8-10 lpp, iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām.

Pamatliteratūra

1.Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
2.Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
3.Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp.
4.Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2000. 254 lpp.

Papildliteratūra

1. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008., 83p
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization development Academy, 2008., 328 lpp
3. Дафт Р. Менеджмент. . Москва: СПб Питер 2002 829 с.
4. Ešenvalde I. PārmaiņuvadībaRīga: JāņaRozesApgāds, 2007., 264lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls, 2018, Nr.1 (janvāris).Rīga: SIA BIG Media. ISSN 1407-2505
2. Saimnieks LV: lauksaimniecības nozares komercžurnāls[tiešsaiste](skatīts 22.10.2018)Pieejams: http://www.saimnieks.lv/publikacijas/Saimnieks_LV/
3. Forbes, 2018, Nr. 75. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts bakalaura studiju programmā Pārtikas kvalitāte un inovācijas; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Pārtikas produktu tehnoloģija kā brīvās izvēles studiju kurss, kā brīvās izvēles kurss visām LLU bakalaura studiju programmās saskaņā ar studiju plāniem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana.