Kursa kods Soci2008

Kredītpunkti 2

Reģionālā attīstība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLauku socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PolZ3001, Pašvaldību organizācija

Kursa anotācija

Studējošie iegūst zināšanas par reģionu būtību un dažādu teritoriju specifiku, reģiona attīstības plānošanas procesu un instrumentiem reģionu sociāli ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai, resursiem un reģionālajā attīstībā iesaistītajām institūcijām un tiesisko regulējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par reģionu būtību un attīstības iespējām ES, ES reģionālo politiku.(Pārbaudes darbi, patstāvīgais darbs, diskusijas)
Prasmes analizēt reģiona dabas , ekonomisko un sociālo vidi ilgtspējīgas attīstības kontekstā. (Pārbaudes darbi, patstāvīgais darbs, diskusijas)
Kompetence – spēja analizēt reģiona attīstības plānošanas procesu. Pārbaudes darbi, patstāvīgais darbs, diskusijas)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Sociāli ekonomiskās telpas vienības. Reģiona būtība.
2.Reģionu klasifikācija.
3. Reģions socioloģijas skatījumā.
4. Reģionālā politika un reģionālā attīstība.
5. Reģionālās attīstības teorijas un metodes. (2h)
6. Reģionālā attīstības ES.
7. Reģionālās attīstības piemēri dažādās pasaules valstīs.
8. Reģionālas attīstības institucionalizācija Latvijā.
9. Reģionu atšķirības Latvijā un ES.
10. Reģionu resursu diagnostika.
11. Reģionālās attīstības prognozēšana.
12. Reģiona attīstības stratēģija.
13. Teritoriju plānošanas principi.
14. Reģionālās attīstības tiesiskais regulējums.
Semināru/ praktisko nodarbību tēmas:
1. Latvijā lietotie teritoriālie taksoni.
2. Zinātniskie pētījumi reģionu attīstības problēmu risināšanai. (3h)
3. Reģionālas politikas piemēri pasaulē. (2h)
4. Reģionālas politikas attīstības un mērķi ES.
5. Reģionālās attīstības institūcijas Latvijā.
6. 1. Tests
7. Latvijas reģionu diagnostika.(2h)
8. Prognozēšanas metodes.
9. Attīstības stratēģijas izstrāde.
10. Patstāvīgo darbu prezentācija. (2h)
11. 2.Tets.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Pārbaudes darbi tiem paredzētajā laikā – 12 punkti
Patstāvīgais darbs „Reģiona analīze” semestrī un iesniegšana un prezentēšana norādītajā laikā – 6 punkti.
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 2 punkti.
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs „Reģiona analīze” (apjoms 10-15 lpp), jāiesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi. Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām. Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar menedžmenta funkcijām.

Pamatliteratūra

1. Territorial development, cohesion and spatial planning: knowledge and policy development in an enlarged EU. Edited by Neil Adams, Giancarlo Cotella and Richard Nunes. London New- York: Routletge, 2011. 457 p 2. Augstskolas reģionos: Zināšanu un prakses mijiedarbe. Zinātniskie redaktori: Tālis tisenhopfs, Baiba Bela, Ilona Kunda. Rīga: Apgāds „Zinātne”, 2011. 495 lpp. 3. Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015. 391 lpp. 4. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014. 615 lpp.

Papildliteratūra

1. Reģionālās attīstības likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61002 2. Teritorijas attīstības plānošanas likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807 3. Attīstības plānošanas sistēmas likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748

Periodika un citi informācijas avoti

1. Plānošanas reģioni [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13637 2. Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/ikp/meklet-tema/163-latvijas-statistikas-gadagramata-2017

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts bakalaura studiju programmā Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari saskaņā ar studiju plāniem.