Kursa kods PārZP020

Kredītpunkti 2

Pārtikas nozares pamati

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Daiga Kunkulberga

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakses „Pārtikas nozares pamati” laikā studenti iegūst zināšanas par studiju kārtību LLU, iepazīstas ar studiju gada iedalījumu, studentu tiesībām un pienākumiem, ar LLU Fundamentālās bibliotēkas darba kārtību. Studenti iepazīstas ar vairākiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem, nozares speciālistiem un fakultātes absolventiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Pārzina studiju kārtību universitātē, fakultātes struktūru, gūts ieskats pārtikas produktu ražošanas nozares aktualitātēs – mājas darbi.
2.Studiju kursā iegūto informāciju mērķtiecīgi spēj izmantot studiju darbā un ārpus studiju aktivitātēs - diskusijas.
3.Izprot studentu tiesības, pienākumus un atbildību – tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Fakultātes struktūra, vēsture, studiju programmas un studiju plāni, to raksturojums. Prakses, to norises.
2. LLU Studiju procesa raksturojums, saistošā likumdošana, LAIS sistēmas raksturojums.
3. Studentu pienākumi un tiesības studiju procesā, studiju līgums, tā satura detalizēts izklāsts.
4. Studiju nolikuma raksturojums, studiju kredīta un stipendiju piešķiršanas noteikumi un kārtība, Erasmus+ programmas studiju un prakses iespējas.
5. LLU Studentu pašpārvalde, Fundamentālās bibliotēkas fondi, datu bāzes, informācijas meklēšana.
6. Ekskursija uz pārtikas ražošanas uzņēmumiem.
7. Tikšanās ar fakultātes absolventiem.
8. Ekskursija uz pārtikas ražošanas uzņēmumiem.
9. Diskusija par aktualitātēm dažādās pārtikas ražošanas nozarēs.
10. Prakses laikā iegūto rezultātu apkopošana. Tests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam uzdevumam bibliotēkā.
Jānokārto tests par studiju kursā apskatītiem jautājumiem.
Jāpiedalās mācību ekskursijās un patstāvīgo darbu izpildē. Ja students nav piedalījies mācību ekskursijā, tad par norādīto uzņēmumu ir jāuzraksta pārskats.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāsagatavo prezentācija par vienu no pārtikas ražošanas jomām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students saņem ieskati, ja 50% testa jautājumu atbildēti pareizi, nokārtots uzdevums bibliotēkā un students piedalījies vismaz vienā mācību ekskursijā pārtikas ražošanas uzņēmumā.

Pamatliteratūra

1. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp. 2. LLU Studiju nolikums - www.llu.lv (pieejams elektroniskā veidā LLU mājas lapā sadaļā Studijas – Studijas reglamentējošie dokumenti) 3. LR Ministru kabineta noteikumi Nr.626/09.08.2011. „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām" (pieejams elektroniskā veidā LLU mājas lapā sadaļā Studijas – Dokumenti studentiem) vai www.likumi.lv – sadaļā 4. LLU Senāta lēmums Nr.6-105/09. 04.2008. „Studentu iekšējās kārtības noteikumi” - (pieejams elektroniskā veidā LLU mājas lapā sadaļā Studijas –Dokumenti studentiem)

Papildliteratūra

1. LLU Satversme. Atbildīgā par izdevumu T.Dmitrijeva. Jelgava: LLU, 1998. 29 lpp. 2. Informācija par studiju kredītu (http://www.llu.lv/?ri=355) un studējošā kredītu (http://www.llu.lv/?ri=309)

Piezīmes

Obligātais kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem