Kursa kods PārZ6021

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi6001, Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

PārZ4034, Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I

PārZ4035, Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās II

PārZ5010, Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības

PārZ5012, Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam

PārZ5019, Pārtikas produktu izstrāde

PārZ6001, Pārtikas piedevu pielietojums

PārZ6002, Pārtikas funkcionālās īpašības

PārZ6003, Pārtikas produktu nekaitīgums

PārZ6005, Pārtikas produktu sensorās novērtēšanas metodes

PārZ6008, Pārtikas aprite un tās likumdošana

PārZ6015, Pārtikas derīguma analīze

PārZ6018, Mikroorganismu identifikācija

PārZ6019, Pārtikas zinātne

Kursa anotācija

Studenti izstrādā maģistra darbu izvēlētā vadītāja vadībā par tematiku, kura ir saistīta ar aktuālām pārtikas zinātnes atziņām; veic vispusīgu zinātniskās literatūras apkopojumu, pamatojot definēto darba mērķi un uzdevumus; izvēlas pētniecībai lietojamās metodes un iekārtas; veic nepieciešamos eksperimentālos pētījumus zinātniski pētnieciskajās vai pārtikas ražošanas uzņēmumu sertificētās laboratorijās, iegūstot ticamus rezultātus, definētā mērķa sasniegšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izstrādājot maģistra darbu, maģistranti iegūst:
• Zināšanas pētnieciskā darba izstrādē un publicēšanā, pētniecības aktualitātēs pārtikas zinātnē.
• Prasmes patstāvīgi analizēt un prezentēt pētnieciskā darba rezultātus, prezentācijas iemaņu pilnveidē.
• Kompetence pētnieciskā darba izstrādē un plānojumā atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tematikas izvēle.
2 Konkretizēts un precizēts zinātniskā darba uzdevums.
3 Zinātniskā darba izpildes metodika.
4 Matemātisko datu apstrādes metožu izvēle un apguve.
5 Speciālās literatūras studijas par izvēlēto tēmu.
6 Speciālās literatūras studijas par izvēlēto tēmu.
7 Speciālās literatūras studijas par izvēlēto tēmu.
8 Eksperimentālās daļas izstrāde.
9 Eksperimentālās daļas izstrāde.
10 Eksperimentālās daļas izstrāde.
11 Eksperimentālās daļas izstrāde.
12 Izmēģinājumu datu matemātiskā apstrāde.
13 Pētījuma rezultātu apkopošana.
14 Iegūto datu izvērtēšana un apkopošana.
15 Maģistra darba uzrakstīšana.
16 Maģistra darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un publiski aizstāvētam maģistra darbam. Maģistra darbs tiek vērtēts ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, PTF, 2012. 192 lpp.
2. Straumīte E. Bioloģiski aktīvas vielas pārtikas produktos. Jelgava: LLU, PTF, 2012. 280 lpp.

Papildliteratūra

1. Ciproviča I., Galoburda R., Kārkliņa D., Rakčejeva T. Metodiskie noteikumi maģistra darba izstrādei un aistāvēšanai. Jelgava: PTF, 2012. 44 lpp.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. [Skatīts 14. novembrī 2013.]. Pieejams: http:/www.llu.lv/getfile.php?id=39694
3. Full-text scientific database. [Skatīts 15. novembrī 2013.]. Peejams: http://www.sciencedirect.com/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes raksti. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības Universitāt. ISSN 1407-4427 (Online)
2. International Journal of Food Science and Technology. UK: John Wiley & Sons. ISSN 1365-2621. (Online)
3. International Journal of Food Properties. UK: Teyrol & Francis. ISSN 1532-2386 (Online)

Piezīmes

Studiju kurss akadēmiskās maģistra programmas "Pārtikas zinātne" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.