Kursa kods PārZ6019

Kredītpunkti 2

Pārtikas zinātne

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa projekta izstrādes laikā studentam ir jāparāda spējas ar zinātniskām metodēm analizēt aktuālās pārtikas zinātnes problēmas. Kursa projektā maģistrantam ir jāsniedz teorētiskās atziņas izvēlētās problēmas risināšanai, jāspēj pamatot iegūtie rezultāti un tie ir jāsaista ar pārtikas zinātnes aktuālajām atziņām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādes maģistrantiem būs zināšanas par pētāmā jautājuma teorētiskajām atziņām; prasmes patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru, formulēt darba mērķi un tā izpildē risināmos uzdevumus; kompetence zinātniskās literatūras izvēlē, teorētisko atziņu izvērtēšanai un to tālākam pielietojumam pētījuma rezultātu interpretācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta tematikas izvēle.
2 Kursa projekta mērķa un uzdevumu formulēšana.
3 Matemātiskās statistikas metožu izvēle un apguve.
4 Kursa projekta teorētiskās bāzes, t.sk. zinātniskās literatūras un periodikas studijas.
5 Kursa projekta teorētiskās bāzes, t.sk. zinātniskās literatūras un periodikas studijas.
6 Kursa projekta teorētiskās bāzes, t.sk. zinātniskās literatūras un periodikas studijas.
7 Eksperimentālās daļas izstrāde.
8 Eksperimentālās daļas izstrāde.
9 Eksperimentālās daļas izstrāde.
10 Eksperimentālās daļas izstrāde.
11 Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze.
12 Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze.
13 Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze.
14 Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze.
15 Secinājumu un literatūras saraksta sagatavošana.
16 Kursa projekta pabeigšana un noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un publiski aizstāvēts kursa projekts. Kursa projekta novērtējums ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādei pārtikas zinātnē. Autoru kolektīvs L.Skudras vadībā.. Jelgava: LLU PTF, 2004. 17 lpp.
2. Bunyan P. Food science and technology. Oxford, Blackwell, 1991. 80 p.
3. Food science and technology: new research. New York; Nova Science Publishers, 2008. 482 p.
4. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU, 2010. 289 lpp.

Papildliteratūra

1. LLU zinātniskie raksti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Essentials of food science. V.A.Vaclavik, E.W.Christian. New York; Springer, 2008. 571 p.
3. Fundamental food microbiology. B.Ray, A.Bhunia. Boca Raton, FL: CRC Press, 2008. 492 p.
4. Functional foods and biotechnology. Edited by K.Shetty et al. Boca Raton.[etc]; CRC/Taylor&Francis, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Science and Technology Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738.
2. International Dairy Journal Published by Elsevier Science. ISSN: 0958-6946. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect
3. Food Quality and Preference Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.

Piezīmes

Obligātais kursa projekts PTF akadēmiskās maģistra "Pārtikas zinātne" pilna laika studijās.