Kursa kods PārZ5008

Kredītpunkti 2

Pārtikas produktu tehnoloģija

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas procesi un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iegūst zināšanas par piena, gaļas, zivju, graudu, augļu un dārzeņu ķīmisko sastāvu, uzturvērtību, izejvielu novērtēšanas kritērijiem. Apgūst pārtikas produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst izpratni par uzturvielu maiņu pārtikas produktu ražošanā, tehnoloģiskajiem paņēmieniem tās saglabāt. maģistranti iepazīstas ar jaunākajām tendencēm pārtikas produktu ražošanā, risinājumiem un iespējām Latvijas pārtikas produktu ražotājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot kursu, studentiem nostiprināsies zināšanas par pārtikas produktu ražošanas īpatnībām, to ietekmi uz produkta sastāvu un kvalitāti. Studentiem būs izpratne par pārtikas izejvielu sastāvu, to uzturvērtību, uzturvielu maiņu pārtikas produktu ražošanā, pamatprincipiem noteiktu pārtikas produktu ražošanā, lietoto procesu pamatotību, to nozīmi pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai un uzturvērtības saglabāšanai. Studenti iegūs kompetence izvērtēt pārtikas produktu ražošanā noritošos procesus, to ietekmi uz pārtikas produktu sastāvu un kvalitāti, konsultēt pārtikas produktu lietotājus par produktu izvēli, to uzturvērtību, skaidrot pārtikas produktu ražošanā lietoto procesu nepieciešamību, pārtikas produktu sastāvā esošo piedevu, u.c. ražošanas palīglīdzekļu pamatotību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Piena ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība, kvalitāte.
2 Piena pārstrāde, tehnoloģiskie procesi.
3 Piena produktu raksturojums, ražošanas nianses, uzturvērtība.
4 Gaļas ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība, kvalitāte.
5 Gaļas apstrāde, konservēšanas principi.
6 Zivju ķīmiskais sastāvs, kvalitāte, uzturvērtība.
7 Zivju apstrāde, konservēšanas veidi, uzglabāšana.
8 Zivju produktu ražošanas nianses.
9 Graudu ķīmiskais sastāvs, graudu pārstrāde miltos, to raksturojums.
10 Maizes un putraimu ieguve, uzturvērtība.
11 Graudi - alkoholisko dzērienu ieguves izejviela. Alus un spirta ražošanas nianses.
12 Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs, uzturvērtība, saglabāšana.
13 Augļu un dārzeņu konservēšanas principi, produktu ražošanas nianses.
14 Kartupeļu pārstrādes produkti.
15 Augu eļļu ieguve, ķīmiskais sastāvs un uzturvērtība.
16 Alkoholisko dzērienu raksturojums, ieguve, piedāvājums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu ieguvei, studentiem ir vēlama lekciju apmeklēšana, tiem obligāti ir jāizstrādā un jāaizstāv 2 patstāvīgie darbi (50% no kursa vērtējuma), un sekmīgi jānokārto rakstiskais eksāmens (50% no kursa vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
3. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 289 lpp.
4. Bioloģiski aktīvas vielas pārtikas produktos. Sastādīja E.Straumīte, R.Galoburda, Z.Krūma, I.Ciproviča, J.Zagorska. Jelgava: LLU, 2012. 280 lpp.

Papildliteratūra

1. Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 248 lpp.
2. Cheese: chemistry, physics and microbiology/ ed. by Patric F.Fox [et al.] Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2004. Vol.1 and 2.
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām/teorētiskais materiāls studiju kursa "Pārtikas funkcionālās īpašības" apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. FoodScienceandTechnologyPublished by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. PilnitekstiScience Directdatubāzē.
2. FoodQualityand Preference. [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. [skatīts 24.05.2011.] Pieejams Science Direct datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09503293
3. InternationalDairyJournal. Published by Elsevier Science. ISSN: 0958-6946.[Skatīts 24.05.2011.].Pieejams Science Direct datubāzē:http://www.sciencedirect.com/science/journal/09586946

Piezīmes

Obligātais kurss starpaugstskolu maģistra studiju programmas Uzturzinātne maģistrantiem pilna laika studijās.