Kurs-Code PārZ4064

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)26.02.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ilze Beitāne

Vorkenntnisse

Citi4027,

Ekon4078,

Ekon4080,

PārZ3046,

VadZ2046,

VadZ4082,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 13.02.2020.]. Sastādīti I.Milleres un I.Beitānes vadībā. Jelgava: LLU, 2018. 25 lpp. Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas
http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/files/lapas/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2018.pdf
2. Hofmanis D. K. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. /Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. / Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.