Код курса PārZ4064

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса26.02.2020

Разработчик курса

author

Ilze Beitāne

Предварительные знания

Citi4027,

Ekon4078,

Ekon4080,

PārZ3046,

VadZ2046,

VadZ4082,

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 13.02.2020.]. Sastādīti I.Milleres un I.Beitānes vadībā. Jelgava: LLU, 2018. 25 lpp. Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas
http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/files/lapas/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2018.pdf
2. Hofmanis D. K. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. /Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. / Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.