Kursa kods PārZ4064

Kredītpunkti 2

Pētījums viesmīlībā

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi4027, Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība

Ekon4078, Biznesa plānošana un statistika I

Ekon4080, Biznesa plānošana un statistika II

PārZ3046, Pētniecības darba pamati

VadZ2046, Personāla vadība

VadZ4082, Viesnīcu un ēdināšanas vadība

Kursa anotācija

Studenti iegūst praktiskas zināšanas un iemaņas par pētījuma plānošanu, izstrādi un aizstāvēšanu bakalaura darba ietvaros. Praktiskajos darbos pilnveido savas iemaņas konkrētu pētījumu realizācijā un prezentēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izprot bakalaura darba struktūru, tā izstrādes etapus, darba sagatavošanas un iesniegšanas kārtību; zina, kā veidot prezentāciju par savu pētījumu. (Kontroldarbs – tests).
Prasmes – prot patstāvīgi izstrādāt pētījuma plānu, veikt pētījumu, to izklāstīt un izdarīt galvenos secinājumus; prot patstāvīgi sagatavot prezentāciju par pētījumu un aizstāvēt to. (1. un 2. praktiskais darbs).

Kompetences – spēj patstāvīgi plānot un veikt pētījumu; izklāstīt pētījumu, to pamatot un aizstāvēt. (Mājas darbs)

Kursa saturs(kalendārs)


1. Izklāsts par bakalaura darba izstrādes etapiem, sagatavošanu, iesniegšanu, darba recenzentiem, aizstāvēšanu.
2. Bakalaura darbs un plaģiātisma kontrole.
3. Bakalaura darba mērķa un uzdevumu formulējumu analīze, pilnveide.
4. Iepriekšējo gadu bakalaura darbu pozitīvie un negatīvie piemēri (mērķu un uzdevumu formulējumi).
5. Bakalaura darba struktūra. Literatūras noformēšana un atsauces.
6. Pētījuma plāna izstrāde.
7. Pētījuma plāna izstrāde.
8. Pētījuma plāna aizstāvēšana.
9. Secinājumu izstrāde.
10. Pozitīvie un negatīvie piemēri par bakalaura darba secinājumiem.
11. Ievads un anotācija, to atšķirības.
12. Sagatavot ievada un anotācijas piemēru.
13. Nosacījumi korektas prezentācijas sagatavošanai.
14. Labie un sliktie prezentāciju piemēri.
15. Prezentāciju sagatavošanu, to analīze.

16. Pieļautās kļūdas bakalaura darbu aizstāvēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Vērtējumu veido:
• Viens kontroldarbs – tests par teorētisko vielu.
• Divi praktiskie darbi – pētījuma plāna izstrāde bakalaura darbam un prezentācijas sagatavošana par noteiktu tēmu.
• Mājas darbs – darbs pie sava bakalaura darba, iesniedzot atskaiti kursa beigās par padarīto.
Kontroldarbam, praktiskiem darbiem un mājas darbam ir jābūt ieskaitītam (zemākais vērtējums 4)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. praktiskais darbs. Pētījuma plāna izstrāde bakalaura darbam (uzsāk praktiskajos darbos, turpina un pabeidz individuāli)
2. praktiskais darbs. Prezentācijas sagatavošana par noteiktu tēmu.
Mājasdarbs – darbs pie sava bakalaura darba. Atskaites sagatavošana par padarīto.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai saņemtu vērtējumu, ir jābūt sekmīgi nokārtotam testam, izpildītiem un sekmīgi aizstāvētiem diviem praktiskiem darbiem, sagatavotai un iesniegtai atskaitei par mājasdarbu.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai [tiešsaiste] [skatīts 13.02.2020.]. Sastādīti I.Milleres un I.Beitānes vadībā. Jelgava: LLU, 2018. 25 lpp. Pieejams: http://www.ptf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas
http://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/files/lapas/MET%20NOR%20bakalaura%20darbam_2018.pdf
2. Hofmanis D. K. Prezentācija un moderācija: efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. /Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu: humanitārās zinātnes. / Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmā “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”, 4.kursā, 8.semestrī