Kursa kods MežZ4086

Kredītpunkti 3

Meža resursu uzmērīšana un uzskaite

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MežZ4023, Meža resursu ekonomika

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par kokmateriālu un citu meža resursu uzmēŗišanas un uzskaites pamatprincipiem.Analizētas mērījumu kļudas un iespējamie kļudu avoti, kā arī noteikta ekonomiskā ietekme.Aplūkotas dažādas meža resursu uzmērīšanas tehnoloģijas un uzskaites risinājumi, kā arī bioloģisko aktīvu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un valsts statistikas pārskatos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par meža resursu uzmērīšanas un uzskaites metodēm un to efektivitāti.
• Prasmes - analizēt un vadīt resursu uzmēŗišanas un uzskaites procesus, pārzināt metodes un to pielietošanas iespējas;
• Kompetence - students ur spējīgs pielietot meža resursu uzmērīšanas metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Resursu uzskaites statistikas priekšnosacījumi.
2 Parauglaukumu ierīkošanas metodes un nosacījumi.
3 Resursu parametru modelēšanas metodes.
4 Mērījumu veikšanas nosacījumi.
5 Meža resursu uzskaites mērījumu kļūdas, to ietekme.
6 Mērījumu kļūdu ietekme uz resursu ekonomisko vērtību.
7 Resursu uzmērīšanā lietotie instrumenti.
8 Atsevišķa koka un kokmateriālu uzmērīšanas metodes.
9 Kokaudžu uzmērīšana.
10 Biomasas uzmērīšana un novērtēšana.
11 Reto sugu uzskaites principi.
12 Medību resursu novērtēšana.
13 Veģetācijas, meža ogu un sēņu inventaruzācija.
14 Latvijas mežsaimniecībā lietotās inventarizācijas metodes.
15 Modernās meža resursu vērtēšanas metodes un tehnoloģijas.
16 Pasaules meža resursu vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vidū tiek rakstīts kontroldards, kurš veido 40% no gada atzīmes.Studiju kursa noslēgumā tiek rakstīts eksāmens, kurš veido 60% no gala atzīmes. Lai students tiktu pielaists pie eksāmena kārtošanas , kontroldarbs ir jāuzraksta vismaz ar vērtējumu 4 (g.labi) un jābūt izstrādātiem praktiskajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. van Laar A., Akca A. Forest Mensuration. Springer, 2007. 383 p.
2. Kangas A., Maltamo M. Forest Mensuration. Springer, 2006. 363 p.
3. K.Von Gadov Risk Analysis of Forest Management Springer Science Business Media, 2006. 241 p.

Papildliteratūra

1. Gourdin K.N. Global Logistic Management: a Competetive Advantage for the 21st Century. Malden: Blackwell Publishing, 2016. 318 p.
2. Sarma P. Meža taksācija. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1948. 591 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness ISSN 1407-2041
3. Baltic Forestry ISSN 1392-1355

Piezīmes

Obligāts studiju kurss MF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" pilna laika studijās.