Kursa kods MežZ4079

Kredītpunkti 4

Inovācijas meža nozarē

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits106

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ1016, Meža darbi un tehnika II

MežZ3046, Mežsaimniecības darbu mehanizācija I

MežZ4078, Mežierīcība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm meža nozarē. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju pārzināt mūsdienu mežizstrādes operācijas un izprast to attīstības būtību. Studiju kursa beigu daļa ir veltīta ieskatam finansējuma un inovāciju savstarpējo saistību veidojošajos pamatprincipos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves laikā studenti iegūs:
• zināšanas par mežizstrādes inovāciju nepieciešamību un to ieviešanas priekšnosacījumiem, ES struktūrfondu apguves kārtību un nepieciešamo dokumentāciju;
• prasme formulēt savu viedokli par piemērotas tehnoloģijas un iekārtu izvēli meža darbu operācijām, balstoties uz ekonomisko pamatojumu un vides faktoru novērtējumu;
• kompetence, kāda vajadzīga inovāciju nepieciešamības prognozēšanai un novērtēšanai atsevišķā meža uzņēmumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1Priekšmeta saturs. Pamatjēdzieni.
2Inovāciju nozīme, nepieciešamība. Inovāciju vēsture.
3Inovāciju pieeja, Inovāciju perspektīves meža nozarē.
4Pielietojamās mežizstrādes tehnikas perspektīvas tās piemērotība izmantošanai Latvijas meža apstākļiem.
5Datu kustība, datu apraides modeļi mežizstrādes tehnikā.
6GPS pielietošana mežizstrādē un tās potenciāls nākotnē.
7Jaunākās paaudzes harvesteru tehnika tās pielietojums un sniegtās iespējas.
8Jaunākās paaudzes forvarderu tehnika tās pielietojums un sniegtās iespējas.
9Mežizstrādes tehnikas programmnodrošinājums un tās sniegtās iespējas.
10 Darba ražīguma ietekme atkarībā no izmantotās tehnikas.
11 Eiropas struktūrfondu pieejamība meža nozarē.
12 Dažādu meža nozares atbalsta programmu specifika.
13 Naudas plūsmas sastādīšana inovatīviem risinājumiem.
14 Vieslektors - Inovāciju iespējas un atbalsts Latvijā.
15 Vieslektors - GPS un GIS sistēmu piedāvājums Latvijā un pasaulē.
16 Vieslektors - Inovāciju nozīme Latvijas valsts mežos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem (25% no kopējā vērtējuma), sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem (35% no kopējā vērtējuma), sekmīgi aizstāvētam studiju projektam kā arī sekmīgi nokārtotai gala ieskaitei (40% no kopējā vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Cirsmu izstrādes mehanizācija. Rīga:: Zvaigzne, 1987. 190 lpp.

Papildliteratūra

1. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā : monogrāfija / LLU, RTU. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2005. 657 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.