Kurs-Code MežZ3066

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)24.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Miezīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
2. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
3. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs: mācību līdzeklis. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
5. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 300 lpp.
2. Ekoloģija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp.
3. Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
4.Miezīte, O. Laboratorijas darbi mežkopībā. Metod.norādījumi. I daļa: 2014. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=472; II daļa:http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=490
5. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
6. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.
7. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Obl.: studiju kurss MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studijās.