Код курса MežZ3066

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса24.02.2015

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Учебная литературa

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
2. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 118 lpp.
3. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs: mācību līdzeklis. Jelgava: Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp.
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
5. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 217 lpp.

Дополнительная литература

1. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 300 lpp.
2. Ekoloģija un vides aizsardzība: Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp.
3. Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
4.Miezīte, O. Laboratorijas darbi mežkopībā. Metod.norādījumi. I daļa: 2014. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=472; II daļa:http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=490
5. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
6. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.
7. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.

Периодика и другие источники информации

Obl.: studiju kurss MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studijās.