Kursa kods ETeh2019

Kredītpunkti 3

Lietišķā elektrotehnika

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi1009, Fizikas pamati

Mate1029, Matemātika I

Kursa anotācija

Kursa ietveros studenti apgūst elektrisko ķēžu pamatlikumus, maiņstrāvas pamatjēdzienus, elektrisko mērījumu pamatus, transformatoru, elektrisko siltuma un mehāniskās enerģijas avotu, elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūras uzbūvi un darbības pamatprincipus, kā arī ievadu pusvadītāju teorijā, impulsu tehnikā un elektronikas pamatelementus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: elektrotehnikas teorētiskos pamatus, elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu uzbūves un darbības pamatus, elektronisko ierīču uzbūves pamatus un darbības pamatprincipus–laboratorijas darbi, eksāmens.
Spēj: veikt pamatparametru aprēķinu elektrotehniskajām iekārtām, veikt elektrotehnisko iekārtu pamatotu izvēli, analizēt elektronikas elementu un vienkāršāko shēmu darbību – laboratorijas darbi, eksāmens.
Kompetence: elektrotehnisko iekārtu un to darba pamatrežīmu izvēle, novērtēšana un darbības optimizēšanas risinājumu izvēle - laboratorijas darbu izpildes un laboratorijas darbu aizstāvēšanas kvalitāte, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektriskā ķēde un tās raksturlielumi. Līdzstrāva. 2h
2. Elektriskās ķēdes pamatlikumi un darba režīmi.
3. Elektromagnētisma pamati.
4. Maiņstrāvas ģenerēšana un tās raksturlielumi.
5. Līniju un vektoru diagrammas. Pretestības jēdziens. Maiņstrāvas patērētāji. 2h
Laboratorijas darbi: Vienfāzu strāvas, sprieguma, aktīvās jaudas un vadītāja pretestības mērīšana. Elektriskās enerģijas mērīšana. 8 h
6. Maiņstrāvas jauda.
7. Trīsfāzu sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi.
Laboratorijas darbi: Trīsfāzu patērētāja aktīvās jaudas mērīšana. Trīsfāzu maiņstrāvas tīkla uzbūve 4h
8. Transformators un elektroapgāde.
9. Trīsfāžu un vienfāžu asinhronās mašīnas. 3h
10. Asinhrono motoru vadība un aizsardzība.
11. Līdzstrāvas mašīnas. Sinhronās mašīnas. 2h
Laboratorijas darbi: Transformators un to lietderības koeficienta noteikšana. Luminiscento spuldžu slēguma shēmas un jaudas koeficienta noteikšana. Asinhronā dzinēja palaišana ar magnētisko palaidēju. Trīsfāzu asinhronā elektrodzinēja palaišana vienfāzes tīklā. 12h
12. Elektrisko ķēžu vadības un aizsardzības iekārtas. 2h
13. Ievads pusvadītāju teorijā. Elektronisko iekārtu pamatelementi. 2h
14. Maiņstrāvas taisngrieži un filtri.
15. Elektroniskie slēdži, elektroniskie signālu pastiprinātāji. 2h
16. Impulsu tehnikas iekārtas, impulsu pārveidotāji un invertori.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenu veido trīs jautājumi:
1. Tēma – līdzstrāvas, magnētiskās un maiņstrāvas ķēdes, likumi, parametri;
2. Tēma – Elektriskās mašīnas, iekārtas, ierīces;
3. Tēma – Elektronikas pamati.
Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi laboratorijas darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējumu veido par katru eksāmena jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:
- Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
- Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
- Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
- Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.
Iegūstot 9 punktus, ir iespēja veikt pārrunas, kuru rezultātā studentam uzrādot atbilstošas zināšanas un izpratni ir iegūstama atzīme 10 – izcili.
Uzrādot teicamas zināšanas laboratorijas darbu izstrādē un aizstāvēšanā, sekmīga eksāmena atzīme var tikt paaugstināta.

Pamatliteratūra

1. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp. 2. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika. Mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Papildliteratūra

1. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. Red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp. 2. Priednieks Ē. Elektriskās ķēdes un to vienādojumi. Rīga: RTU, 2002. 100 lpp. 3. Zemsprieguma elektriskie aparāti. A.Baltiņš u.c. Rīga: Jumava, 2007. 348 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" studijās.