Kursa kods Ekon3098

Kredītpunkti 2

Tirgzinība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par tirgzinības nozīmi mūsdienu konkurences un globalizācijas apstākļos. Kursa laikā studenti apgūs zinības par pircējiem un viņu rīcību tirgū, motivāciju veikt pirkumu, par preci, tās īpašībām, cenu, kā arī par preču virzīšanu tirgū, metodēm, reklāmu un pārdošanas veicināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par tirgzinības teorētiskajām nostādnēm un tām atbilstošiem jautājumā (uzdevumā) ietverto problēmu risinājuma praktiskajiem paņēmieniem.
• Prasmes – prot pielietot un analizēt tirgvedības elementu kompleksu un vadības sistēmu. Prot izvērtēt tirgvedības nozīmi uzņēmumos, izstrādāt lēmuma pieņemšanas procesus saistībā ar tirgvedības jautājumiem.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas pieejas tirgzinības jautājumos. Spēj demonstrēt zināšanas par klientorientētas pieejas nepieciešamību uzņēmuma darbībā, kā arī izvēlēties piemērotākos komunikācijas veidus klientu piesaistīšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tirgzinības būtība, mērķi un funkcijas un attīstības galvenās tendences.
2 Tirgus veidi. Patēriņa tirgu ietekmējošie faktori.
3 Patērētāja rīcība. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process un to ietekmējošie faktori.
4 Pircēju rīcības modelis patēriņa tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa īpatnības.
5 Tirgzinības vide. Mikrovide un makrovide. Patēriņa tirgus segmentācijas pazīmes un kritēriji.
6 Tirgus izpētes nozīme un veidi. Tirgus segmentācija pēc produkcijas parametriem.
7 Tirgus izpētes procesa īpatnību raksturojums vidējos un mazos uzņēmumos.
8 Preču klasifikācija. Pārtikas un nepārtikas preču klasifikācija un sortiments. Iesaiņojums un marķējums.
9 Preču uzglabāšanas noteikumi un termiņi. Jaunās preces attīstīšanas procesa vadīšana. Preces dzīves cikls
10 Cenas noteikšana un nozīme. Faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu.
11 Sadale. Starpnieki. Sadales kanālu veidi un to izvēli ietekmējošie faktori.
12 Preces virzīšanas tirgū būtība un metožu salīdzinošs raksturojums.
13 Reklāmas loma preču realizācijas apjoma palielināšanā.
14 Pārdošanas veicināšanas būtība un mērķi. Pārdošanas veicināšanas līdzekļi un izmaksas. E-komercija.
15 Sabiedriskās domas veidošana un ietekmēšana. Netiešās reklāmas būtība, priekšrocības un trūkumi.
16 Konkurence. Uzņēmuma tiešo un netiešo konkurentu atklāšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguves laikā studentu zināšanu pārbaude tiek veikta ar kontroldarbu palīdzību. Kontroldarbos studentiem daļai no jautājumiem tiek sniegti iespējamie atbilžu varianti, bet daļai jautājumu studentam atbildes jāsniedz pašam rakstiskā formā. Kontroldarbu vērtējums tiek ņemts vērā vērtējot studenta apgūtās zināšanas kursa noslēgumā. Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
4. Stražnovs G. Reklāma praktiskajā biznesā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. 191 lpp.

Papildliteratūra

1. Kotlers F.Mārketings no A līdz Z. Rīga: Jumava, 2007. 204 lpp.
2. Hārts Dž.,Dausta B. Panākumu plāns: e-mārketings. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 314 lpp.
3. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. European Journal of Marketing. Published by Emerald Insight. ISSN: 0309-0566.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss LLU TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mašīnu projektēšana un ražošana” pilna un nepilna laika studijās.