Kursa kods Demo2001

Kredītpunkti 2

Demogrāfija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociāli ekonomiskā demogrāfija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Kursa anotācija

Demogrāfija dod pamatinformāciju par dažādām sabiedrībām, to attīstības tendencēm. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar demogrāfiskajiem procesiem, to analīzi, demogrāfiskās informācijas avotiem un izpētes metodēm, demogrāfisko procesu dinamiku un atšķirībām globālā, reģionālā un lokālā mērogā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par demogrāfiskajiem procesiem un to analīzi, demogrāfiskajiem rādītājiem, demogrāfiskajām likumsakarībām; informācijas avotu par iedzīvotājiem, demogrāfisko procesu rādītājiem dažādos mērogos apguve. Prasmes - analizēt un izskaidrot demogrāfisko procesu izmaiņas, to ietekmi uz sabiedrības attīstību. Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes par sabiedrības demogrāfisko struktūru un pārmaiņām tajā prast pielietot dažāda līmeņa pārvaldes un citu organizāciju darbā, plānošanā, politiku izstrādē, teritoriju pārvaldē u.c.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Demogrāfijas priekšmets un metode
2 Demogrāfija un zinātņu sistēma
3 Demogrāfija un socioloģija
4 Ziņu avoti par iedzīvotājiem
5 Iedzīvotāju izpētes metodes
6 Iedzīvotāju skaits un izvietojums
7 Iedzīvotāju vecuma un dzimuma struktūra
8 Laulību noslēgšana un laulību šķiršana
9 Dzimstība un reproduktīvā uzvedība
10 Iedzīvotāju mirstība un mūža ilgums
11 Migrācijas analīze
12 Demogrāfiskā situācija un demogrāfiskā politika
13 Ekonomiskā demogrāfija
14 Demogrāfiskās prognozes, veidi un metodes
15 Demogrāfiskās koncepcijas un teorijas
16 Mūsdienu pētījumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Teorētiskā daļa, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, kontroldarbs. Zināšanu novērtējums: ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Zvidriņš P. Demogrāfija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 280 lpp.
2. Demogrāfisko terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 130 lpp.
3. Weeks J.R. Population. Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2005. 675 p.
4. Demogrāfija: 2010. LR CSP Rīga, 2010. 124 lpp.

Papildliteratūra

1. Медков В.М. Демография. Москва: ИНФРА-М, 2004. 576 с.
2. Daugherty H.G., Kammeyer K.C.W. An Introduction to Population. New York: The Guilford Press, 1995. 343 p.
3. World Population Data Sheet 2010. [Tiešsaiste]. [Skatīts 15.11.2011]. Pieejams: http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of population research, 2010-2011. - ISSN: 1835-9469 (electronic version)
2. Population Research and Policy Review, 2010-2011. - ISSN: 1573-7829 (electronic version)
3. Демоскоп Weekly. 2010-2011. - ISSN 1726-2887 [Tiešsaiste]. [Skatīts 15.11.2011]. Pieejams: www.demoscope.ru

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalauru studiju programmas B daļa.