Kursa kods Citi1016

Kredītpunkti 2

Ievads studijās

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, zināšanas par apgūstamo specialitāti, par studiju procesa organizāciju un studiju tiesisko bāzi. Studējošais iegūst zināšanas par LLU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi, iepazīst studiju programmas plānu un studiju kursu saturu, studēšanas metodes un prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē. Iepazīst studiju darbus, to izstrādes un noformēšanas prasības. Iegūst prasmes, izmantot bibliotēkas datu bāzes pētniecisko darbu izstrādē un studiju procesā. Pēc studiju kursa noklausīšanās tiek iegūtas zināšanas par LLU pieejamo studiju resursu izmantošanu, studiju un pieredzes apmaiņas iespējām ārzemēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par apgūstamo specialitāti, studiju programmas saturu, par studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LLU – eseja.
2. Izpratne un zināšanas par LLU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi - domu karte.
3. Spēj pielietot iegūtās zināšanas un mācīšanās metodes un stilus - praktiskie darbi.
4. Spēj pamatot savu profesionālo izvēli – eseja.
5. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - domu kartes demonstrējums.
6. Spēj darboties darba grupā - domu karte.
7. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi un eseja.

8. Spēj pielietot bibliotēkas un e-resursus studiju procesā un pētījumu veikšanā - praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
2. Studiju veidi (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
3. Studentu tiesības un pienākumi (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs -1 stunda)
4. Studentu sadzīve (Lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs -1 stunda)
5. Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūra. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme. Latvijas Lauksaimniecības universitātes izveides un attīstības vēsture. LLU akadēmiskās institūcijas: Padomnieku Konvents, Konvents, Senāts, Rektors, Studiju padome, Zinātnes padome, Saimniecības padome, Akadēmiskā šķīrējtiesa, citas LLU struktūrvienības. LLU fakultātes, katedras un institūti (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
6. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūra. ESAF izveides un attīstības vēsture. ESAF struktūrvienības. EF Dome. Dekāns. Institūtu direktors. Studiju programmas direktors. ESAF tradīcijas (Lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs -1 stunda)
7. Akadēmiskais personāls LLU (Lekcija – 1 stunda)
8. Bibliogrāfijas pamati. Informācijas meklēšanas datu bāzēs. Reģistrēta lietotāja iespējas BIS ALEPH (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 4 stundas)
9. Moodle vides pamatu iepazīšana un tās izmantošanas kārtība Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi -2 stundas)
10. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prasības studiju darbu izstrādāšanai un noformēšanai (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi -2 stundas)

11. Uzņēmējam nepieciešamās prasmes (Praktiskie darbi -2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošais vērtējums, apkopojot studiju kursa daļu izpildes vērtējumus. Studiju kursā jāizpilda 3 praktiskie darbi praktisko darbu laikā: (1) e-resursu un bibliotēkas resursu izmantošana Moodle vidē, (2) dokumenta noformēšana atbilstoši studiju darbu izstrādes un noformēšanas prasībām un augšupielāde e-studijās, (3) domu karšu par LLU un ESAF vēsturi, struktūru, pārvaldi izstrāde un demonstrējums, un viens patstāvīgais darbs – eseja.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāuzraksta eseja par studiju programmas izvēli, vēlmēm un gaidām, studējot LLU (apjoms vismaz viena lpp, augšupjālādē e-studijās līdz semestra beigām)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai studiju kursā iegūtu vērtējumu „ieskaitīts”, visos praktiskajos darbos un esejā jāiegūst vērtējums vismaz 4 punkti katrā.

Pamatliteratūra

1. LLU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
4. LLU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
7. Profesijas – Uzņēmuma vadītāja/ vadītāja vietnieka profesijas – standarts [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf
8. Izglītības likums: LR likums [tiešsaiste]. LR IZM. Pieņemts: 29.10.1998.; stājas spēkā 01.06.1999. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
9. Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu: MK noteikumi Nr. 512 [tiešsaiste]. Pieņemts: 26.08.2014. Stājas spēkā: 12.09.2014. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=268761
10. LLU Prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-prakses
11. LLU e-studijas [tiešsaiste].Pieejams: https://estudijas.llu.lv/

12. Bazens T. Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 198 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa. Pieejams: http://www.llu.lv/
2. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/
3. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/
4. Augstākās izglītības padomes mājas lapa. Pieejams: http://www.aip.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis. Jelgava: LLU, 2013. 279 lpp.

6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008. 236 lpp.

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”