Kursa kods BūvZP044

Kredītpunkti 6

Pētniecība būvniecībā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Eksperimentālo darbu veikšanas metodika un rezultātu apstrāde, kā arī matemātisko modeļu izvēle un pamatojums apskatīti saistībā ar maģistra darba izstrādāsanu. Tiek apgūtas iemaņas zinātnisko rezultātu apkopošanā un novērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par pētniecības darbu veikšanu un rezultātu analīzi;
• Prasmes veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus;
• Kompetence definēt pētniecības darba uzdevumu, kvalificēti veikt eksperimentālos pētījumus, izvēlēties aprēķina metodi skaitliskai analīzei un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses vietu un iekšējās kārtības noteikumiem. Prakses plāna precizēšana un gatavošanās eksperimentam.
2 Eksperimenta (pētījuma) plānošanas metodikas studijas un eksperimenta objekta,iekārtas sagatavošana un darba veikšana.
3 Eksperimenta veikšana prakses vietā (laboratorijā, būvojektā u.tml.); rezultātu iepriekšēja izvērtēšana.
4 Eksperimenta veikšana un rezultātu analīzes un attēlošanas metodika.
5 Būvniecībā lietojamās skaitliskās metodes un programmas, to pielietošana.
6 Prakses pārskata sastādīšana, noformēšana un iesniegšana katedrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīta katedrā akceptēta prakses programma, rakstiski noformēts, katedrā iesniegts un sekmīgi aizstāvēts prakses pārskats, Pārbaudes veids - Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Ievads pētniecībā :stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Arhipova I. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
3. Kalis H., Kango I. Matemātiskās metodes inženierzinātnēs: mācību līdzeklis. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2004. 291 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. Hofmann A. H. Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010. 682 p.

Papildliteratūra

1. Kottegoda N. T., Rosso R. Applied statistics for civil and environmental engineers. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.
2. Kumar R. Research methodology: a step-by-step guide for beginners. Los Angeles, London: SAGE, 2014. 399 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.
2. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon. ISSN: 0360-1323.
3. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai LLU Lauku inženieru fakultātes studiju programmās.Apstiprināts LIF Domes sēdē 2015.gada 17. jūnijā.

Piezīmes

Pētniecības prakse iekļauta VBF profesionālās maģistra studiju programmas Būvniecība obligātajā daļā.