Kursa kods BūvZ3111

Kredītpunkti 2

Būvdarbu tehnoloģija I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2047, Būvmateriāli

Kursa anotācija

Agūst zināšanas par būvražošanas pamatprincipiem, būvdarbu tehnoloģisko dokumentāciju un tās noformēšanas kārtību. Dod iemaņas būvdarbu tehnoloģiskajā projektēšanā un sniedz zināšanas par būvdarbu veidiem - būvlaukuma sagatavošanas darbiem, transporta darbiem, zemes darbiem, urbšanas, spridzināšanas, pāļu un urbšanas darbiem, kā arī par būvdarbu tehniskās un tarifu normēšanas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nobeidzot studiju kursu, studentiem jābūt:
• zināšanām par būvdarbu veikšanas pamatprincipiem, būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas saturu, orientēties būvražošanu regulējošos normatīvajos dokumentos,
• prast sagatavot vienkāršāko būvdarbu veikšanas kalkulāciju,
• kompetentiem lasīt būvdarbu tehnoloģisko dokumentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvražošanas procesa specifika. Būvdarbu veidi
2 Būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas pamatprincipi. Būvdarbu organizēšana laikā un telpā
3 Būvdarbu izcenojumu katalogs un tā praktiskā piemērošana; Darba tehniskā normēšana; Laika norma un izstrādes norma
4 Būvstrādnieku profesijas un kvalifikācijas līmeņi Būvdarbu darbietilpības kalkulēšana
5 Būvdarbu apjomu aprēķināšana un izcenošana; Būvdarbu kalkulācijas sastādīšana
6 Būvdarbu plūsmu telpiskā un tehnoloģiskā projektēšana; Kalendārā plāna sastādīšana; Būvlaukuma sagatavošanas darbi.
7 Transporta darbi; Iekraušanas-izkraušanas darbi un transporta darbi
8 Zemes darbi, grunts mehanizēta izstrāde
9 Zemes darbu tehnoloģiskā projektēšana
10 Urbšanas dabi, pāļu darbi
11 Mūrnieku darbi. Mūra sējumi. Ķieģeļu mūra mūrēšanai
12 Mūrnieku darbi. Mākslīgo un dabīgo akmeņu mūra mūrēšana. Mūrnieku darba vietas organizēšana
13 Betonēšanas darbi
14 Jumiķu darbi
15 Izolēšanas darbi
16 Apdares darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nobeidzot tudiju kursu studentam jānokārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999.
2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 2000.
3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 310-99 "Darbu veikšanas projekts" www.likumi.lv; www.em.gov.lv
2. Standarts LVS EN 1990 "Eirokodekss. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi"

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem.Rīga, Lilita
2. Praktiskā būvniecība Rāmava, Ķekavas pag. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).