Kursa kods BūvZ2041

Kredītpunkti 2

Būvfizika

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andris Vulāns

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2004, Fizika I

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par ēku norobežojošo konstrukciju temperatūras un mitruma režīmiem, akustiku, skaņas izolāciju un apgaismojumu. Studentiem ir jāapgūst norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipi un jāspēj analizēt siltuma un mitruma procesi tajās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par siltuma pārneses procesiem, to ietekmējošiem faktoriem, ēku norobežojošo konstrukciju temperatūras un mitruma režīmiem.
• Prasmes aprēķināt būvelementu enerģijas pārnesi, ūdens tvaika kondensācijas risku būvelemntiem.
• Kompetence par ēkas energoefektivitāti ietekmējošiem pamatrādītājiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija. Disciplīnas raksturojums, apguves kalendarais plāns un prasības tā izpildei.
2 Termodinamikas pamati: siltums, darba viela termodinamikā
3 Ūdens tvaiks, siltuma pārejas teorijas pamati
4 Ūdens tvaika parametru aprēķins ar Molje diagrammu
5 Būvmateriālu siltumtehniskās īpašības. Siltuma vadītspēja un termiskā pretestība.
6 Būvkonstrukciju siltumtehniskais aprēķins.
7 Siltumtehniski nehomogēnu konstrukciju siltumtehniskais aprēķins
8 Normatīvās prasības, aprēķina metodikas
9 Norobežojošo konstrukciju siltumnoturība, aprēķini
10 Būvkonstrukciju mitruma režīms
11 Būvkonstrukciju mitruma režīma aprēķins
12 Ēkas gaiscaurlaidība, normatīvās prasības, noteikšanas iespējas objektā
13 Termiskie tilti
14 Skaņas un trokšņi
15 Skaņas izolācijas risinājumi
16 Apgaismojums: dabiskais apgaismojums, mākslīgais apgaismojums. Insolācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem praktisko darbu uzdevumiem, - uzrādīta studiju procesā izveidotā būvinženiera pierakstu klade un students ar savām atbildēm par klades saturu, pierāda ka ir apguvis disciplīnā paredzēto zināšanu un iemaņu apjomu, kurš raksturojas ar 25 punktiem. Izpildīts kursa noslēguma mājas darbs. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Akmens P., Krēsliņš A. [redaktore A. Strode]. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne, 1995 - 155 lpp. 2 sēj.

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.495. Pieņemti: 27.11.2001. Stājas spēkā 01.01.2003. Zaudē spēku: 01.12.2014. [Skatīts 29.05.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=56049

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas būvniecība Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika) un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika).