Kursa kods Arhi3067

Kredītpunkti 1

Lauksaimniecības ēkas I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareLauku būvniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.04.2015

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

Arhi2037, Arhitektūra I

Arhi2050, Arhitektūra II

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ4066, Projektēšana AutoCad vidē

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentu ar lauksaimniecības ēku projektēšanas pamatprincipiem. Studenti uzzin ēku veidus un iedalījumu, ugunsdrošības prasības. Apgūst lauksaimniecības uzņēmumu vietas izvēli un prasības ģenerālplāna izveidošanai. Iepazīstas ar raksturīgākām ēku konstruktīvām shēmām. Apgūst lauksaimniecības tehnoloģijas, normatīvus, ēku plānojumus, mikroklimata nodrošinājumu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas Lauksaimniecības ēku projektēšanas pamati. Tehnoloģiskie risinājumi. Ēku un būvju mezglu risinājumi.
• Prasmes: Izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm.
• Kompetence: Spēt izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Ievērot ēku tehnoloģisko iekārtu izvietojuma projektēšanas pamatnoteikumus. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības ēku projektēšanas pamatprincipi
2 Liellopu fermas. Liellopu klasifikācija, turēšanas veidi, telpu funkcionālie elementi
3 Liellopu mītņu telpiskais plānojums. Ēku konstruktīvie risinājumi. 1. Kontroldarbs
4 Cūku fermas. Cūku klasifikācija, turēšanas veidi, telpu funkcionālie elementi.
5 Cūku mītņu telpiskais plānojums. Ēku konstruktīvie risinājumi. 2. Kontroldarbs
6 . Lopu fermu sanitārtehniskais iekārtojums. Kūtsmēslu krātuves. ŪK, AV
7 Ēku konstruktīvās shēmas. Pamati: stabveida, lentveida, pāļi. 3. Kontroldarbs
8 Karkasi: dzelzsbetona, koka, metāla. Kolonnas, rāmji, stabi, sijas, pārsegumi
9 Jumti, segumi. Sienas: paneļu, mūra, koka vairogu. Starpsienas.
10 . Grīdas. Grīdas lopu stāvvietās. Grīdu elementi, deformāciju šuves.
11 . Logi, durvis, vārti, virsgaismas. 4. Kontroldarbs
12 Lopu fermu ģenerālplāni

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst ieskaite 4 kontroldarbos, tad iegūst ieskaiti.

Pamatliteratūra

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc.grām. Rīga: Zvaizne, 1989. 326 lpp.
2. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Priekulis J. (autoru kol. vad.). Jelgava: LLU, 1999. 59 lpp.
3. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Papildliteratūra

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. J. Priekulis u. c. Jelgava: 1995. 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.
3. Žurnāls "Agrotops" ISSN 1407-5164

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Būvniecība nepilna laika studijās.