Kursa kods Arhi2049

Kredītpunkti 1

Arhitektūra I-1

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareĒku arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Maija Žodziņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst dzīvojamo un publisko ēku konstrukcijas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par klasifikāciju, konstruktīvām shēmām, kompozīciju. Galvenās ēku konstrukcijas: pamatnes, pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumtu nesošās konstrukcijas un segumi. Tiek iepazīstināti ar kursa projekta izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs :
• Zināšanas par dzīvojamās mājas konstrukcijām, to projektēšanu, konstruktīvām shēmām.
• Prasmes - izvērtēt telpu nepieciešamību un konstrukcijas , to nozīmi dzīvojamā ēkā. Prast izstrādāt, noformēt arhitektūras celtniecības rasējumus.
• Kompetence - iegūtās zināšanas izmantot reālos dzīvojamo ēku projektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ēku konstruktīvās shēmas, pielietojums dzīvojamo un publisko ēku projektēšanā.
2 Dzīvojamo ēku tipi, ēku ekonomiskums. Konstruktīvie elementi.
3 Pamatnes gruntis, to nestspēja. Pamatu klasifikācija. Sēšanās šuves.
4 Sienas un karkasi. Masīvās un atvieglotās sienas, to konstruktīvie risinājumi. Paneļu sienas.
5 Pārsegumi: pagrabu, starpstāvu, bēniņu. Konstrukciju izvēle. Siltuma un skaņas izolācijas nodrošināšana.
6 Grīdu konstrukcijas pirmajā stāvā un starpstāvā. Apsildāmās grīdas un to pielietojums
7 Pamati, to veidi, pielietojums. Materiāli. Sēšanās šuves.
8 Pagrabi, to konstrukcijas. Hidroizolācija.
9 Pagraba sienu un grīdas hidroizolācijas veidi, konstrukcijas.
10 Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.
11 Jumta nesošās konstrukcijas. Bēniņu jumti ar mansarda izbūvi. Savietotie jumti..
12 Ūdens novadīšanas sistēmas.
13 Starpsienas, to veidi, pielietojums ēkā. Starpsienu izvēle.
14 Logi, durvis, vārti.Materiāli, pielietojums ēkā.
15 Kāpnes, to veidi un pielietojums . Materiālu izvēle. Kāpņu projektēšana.
16 Evakuācijas un ugunsdrošības prasības ēkā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti praktisko darbu uzdevumi un nokārtota ieskaite 6.trimestrī.

Pamatliteratūra

1. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2006. 263 lpp.
2. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2006. 272 lpp.
3. Šterns H. Jumtu konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
4. Neufert Ernest. Architects Data. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Science, 2000. 636 p.

Papildliteratūra

1. Belindževa Korkla O. Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini. Rīga: RTU izdevniecība, 2002. 166 lpp.
2. Ambrose James. Building construction and Design. New York: Van Nostrand Reinold, 1992. 403 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Būvniecība nepilna laika bakalaura studiju kursa obligātajā daļā.