Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda I
Kursa kods ValoP307
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 18/10/2017
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Olga Čivžele

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: datora sastāvdaļas, datorzinātnes attīstības vēsture, datoru veidi (Pārbaudes darbs); tekstapstrāde, e-komercija, kiberdrošība (Noslēguma pārbaudes darbs). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, tulkojumos, akadēmiskajā rakstīšanā, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ievadnodarbība: kursa prasību skaidrošana, studentu līmeņa pārbaude. Studijas, universitātes dzīve un darbs.
2.Akadēmiskā rakstīšana: galvenie principi, formāls un neformāls stils. Datoru pionieri: lasīšana. Efektīva komunikācija.
3.Datoru sastāvdaļas: terminoloģija, grupu diskusija, viedokļu izteikšana. Komunikācija ar citām kultūrām. Klientu apkalpošana.
4.Dzīvošana digitālajā laikmetā: terminoloģija, teksta analīze. Komiksu veidošana: ideju izteikšana. Uzņēmējdarbības komunikācijas elementi.
5.Akadēmiskā rakstīšana: akadēmisko darbu struktūra, piemēru analīze. Komiksu analīze un diskusijas.
6.Lieldatori, personālie datori, serveri un darba stacijas: terminoloģija, teksta analīze, galveno atšķirību apspriešana.
7.Klēpjdatori, piezīmju datori, plaukstdatori, rokas ierīces: terminoloģija, teksta analīze, galveno atšķirību apspriešana.
8.Dažādu datoru veidu analīze: viedokļu izteikšana, salīdzināšana, grupu diskusija. Mārketings. Personiska uzvedība.
9.Pārbaudes darbs (lasīšana, terminoloģija, klausīšanās). Sociālie un politiskie jautājumi, sociālā etiķete.
10.Kā uzrakstīt akadēmisko eseju: eseju veidi, struktūra, praktiskie vingrinājumi. Akadēmiskā eseja (Datoru ģēniji).
11.Tekstapstrāde: terminoloģija, teksta analīze, diskusija, sudoku. Uzņēmuma atbildība.
12.Teksta tulkošana, kļūdu analīze. Uzņēmējdarbības prakse citās valstīs.
13.E-komercija: terminoloģija, skaļa lasīšana, aprakstoša spēle. ES jautājumi, dalībnieki, struktūra, IT un kiberaizsardzība ES.
14.Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija.
15.Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija. 16.Noslēguma pārbaudes darbs (lasīšana, klausīšanās, terminoloģija, runāšana).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtēšanas veids: ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra grupu un individuālie darbi (eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze, mājas lasīšana 10 A4 lappuses). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgie darbi un uzdevumi:
•Individuālie patstāvīgie darbi ir eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze. Individuālo patstāvīgo darbu mērķis ir attīstīt studentu prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai un profesionālo tekstu analīzei, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietoto terminoloģiju un saīsinājumiem, tehnisko un profesionālo tekstu tulkošanu un akadēmisko plaģiātu.
•Grupu darba prezentācijas ir komandas darba rezultāts. Atkarībā no uzdevuma prezentācijas var tikt sagatavotas auditorijā vai mājās. Grupu darba prezentāciju mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, mutvārdu prezentācijām, komandas darbam; informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju un prezentāciju veidošanu. •Mājas lasīšana (10 A4 lappuses) ir patstāvīgi izvēlēts profesionāls teksts par ar studiju jomu saistītu tēmu. Mājas lasīšanas analīze iekļauj prezentāciju ar īsu teksta izklāstu, teksta analīzi un atbildes uz jautājumiem. Mājas lasīšanas mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, profesionālo tekstu analīzei un mutvārdu prezentācijām, kā arī informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci; novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju, prezentāciju veidošanu, akadēmisko plaģiātu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulatīvs vērtējums: pārbaudes darbi (45%) + grupu darba prezentācijas (20%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (15%)
Pamatliteratūra
1. Olejniczak M. English for Information Technology. Pearson Longman, 2011. 79 p. ISBN: 9781408269961
2. Hill D. English for Information Technology: Level 2. Pearson Education ESL, 2013. 80 p. ISBN: 9781408269909
3. Ricca-McCarthy T., Duckworth M. English for Telecoms and Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2009. 95 p. ISBN: 9780194569590 4. Davies P.A. Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2008. 72 p. Oxford Bookworms Library Factfiles. Stage 3. ISBN: 9780194233927
Papildliteratūra
1. Esteras S.R. Infotech: English for computer users. 4th Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 168 p. ISBN: 9780521702997
2. Esteras S.R., Fabre E.M. Professional English in Use: intermediate to advanced: ICT. For Computers and the Internet. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. 118 p. ISBN: 9780521685436Esteras S.R. Infotech: English for computer users. 4th Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 168 p. ISBN: 9780521702997 3. McNair A., Smallwood F.G.I. Language for Study: Level 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 186 p. ISBN 9781107681101
Periodika un citi informācijas avoti
1. Downing D. et al. Dictionary of Computer and Internet Terms. Barron's Educational Series, Inc., 2012. 592 p. ISBN: 9780764147555
2. How Stuff Works. [Tiešsaiste] [Skatīts 14.01.2016.] Pieejams: http://www.howstuffworks.com/ 3. English for Information Technology. [Tiešsaiste] [Skatīts 14.01.2016.]. Pieejams: http://www.english4it.com/
Piezīmes
Kurss iekļauts ITF studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" obligātajā daļā.