Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Projektu vadīšanas pamati
Kursa kods VadZ4022
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., Antra Balode

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Attīstoties tehnoloģijām, pieaugot globalizācijai un palielinoties konkurencei ir svarīgi ātri realizēt un ieviest dzīvē jaunas idejas. Veiksmīga projektu sastādīšana un realizācija sekmē jaunu ideju ieviešanu valsts pārvaldē, pašvaldībās, ražošanā, izglītībā, un zinātnē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
-zināšanas par projektu rakstīšanu, plānošanu un vadīšanu;
-prasmes praktiski pielietot iegūtās zināšanas projekta pieteikuma sagatavošanā; -kompetence projektu sagatavošanā un vadīšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Projektu vadīšanas būtība tās rašanās un attīstības vēsture. Projektu vadīšana kā atsevišķa disciplīna.
2 Projekta vadīšanas fāzes. Problēmas analīze, mērķa formulēšana, alternatīvu izvēle, projekta definēšana.
3 Projekta vadīšanas sistēma, dalībnieku cilvēka faktors – vadīšana, sarunas, komanda, motivācija, saskarsme.
4 Plānošana projektu vadīšanā, projektu plānu galvenās sastāvdaļas, stratēģiskā un taktiskā plānošana.
5 1. kontroldarbs.Misijas formulēšana. Klientu vajadzību apmierināšana – viens no misijas formulēšanas pamatele
6 Izmaksu, laika un resursu plānošana, darbinieku novērtēšana, darbinieku pienākumu sadalīšana.
7 Realizācijas alternatīvas, labākās izvēle. Stratēģiskās nozīmes, operatīvās vajadzības kritēriji.
8 Projekta riski, tā analīze, dažādu risku ietekmes noteikšana uz projekta realizācijas gaitu.
9 Struktūrplāns projekta plānošanā, tā būtība. Struktūrplāna elementi – mērķis - uzdevums, apakšuzdevumi, u
10 Projekta gaitas plānošana, līnijdiagrammas plānošanas metode, trūkumi un iespējas.
11 2.kontroldarbs. Kritiskā ceļa metode (KCM) un un robežstabi.
12 Projekta uzraudzība. Uzraudzības sistēma. Projekta novirzes.
13 Projekta izpildes un kvalitātes noteikšana. Komandas locekļu paškontrole un kontrole.
14 Projekta komandas vadība. Komandas veidošanas posmi.
15 Pienākumu sadale komandā. Komandas veidošana dažādās projekta organizācijas formās. 16 Datorprogrammu izmantošana projektu plānošanā. Detaļplānošana izmantojot datorprogrammu MS Project.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt sekmīgi uzrakstītiem diviem kontroldarbiem, patstāvīgi jāsagatavo un jāaizstāv projekts un jānokārto rakstisku gala pārbaudījumu (tests).
Obligātā literatūra
1. Lūiss Dž. P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse plus, 2001. 111 lpp.
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana: studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004.
2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana: studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 187 lpp. 3. Burton C., Michael N. A practical guide to project management: How to make it work in your organisation. London: Kogan page, 1992. 152 p.
Papildliteratūra
1. Dvorāčeks S. Projektu vadīšana Eiropā. Projektu vadīšana, 1999.
2. Haynes M.E. Project management: how to manage a project through the crucial stages from idea to implementation. London: Kogan page, 1997. 3. Mērķorientētu projektu izstrāde un vadīšana. RTU Tālmācības studiju centrs. Studiju materiāli, 2005.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Projektu vadīšana, NPVA žurnāls. Rīga: Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. ISSN 1407-5989.
Piezīmes
Obligātais kurss LF Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju uzņēmējdarbība lauksaimniecībā pilna laika studentiem. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju uzņēmējdarbība lauksaimniecībā pilna un nepilna laika studentiem. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju lauksaimniecības uzņēmuma vadībā. Izvēles kurss dārzkopības un laukkopības specialitātē.