Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pārvadājumi
Kursa kods TraZ4034
Zinātnes nozare Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Zinātnes apakšnozare Sauszemes transports un infrastruktūra
Kredītpunkti 1.5
ECTS kredītpunkti 2.25
Kopējais stundu skaits kursā 60
Kursa apstiprinājuma datums 21/09/2011
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Gints Birzietis
Mg. sc. ing., Valdis Truslis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kursa darbā studenti organizē dažādu kravu pārvadājumus starp četriem korespondējušiem punktiem A, B, C un D, gan ar universālu, gan ar specializētajiem transportlīdzekļiem rezultātā dodot salīdzinošu novērtējumu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas - par konkrētu kravu pārvadāšanas procesa plānošanu, aprēķinu un novērtēšanu, atbilstošu transportlīdzekļu izvēli, konkrētu kravu iekraušanas un izkraušanas darbu plānošanu un aprēķinu, kā arī par atbilstošo kraušanas mehānismu izvēli.
• Prasmes - analizēt, salīdzināt un izvērtēt universālo un specializēto transportlīdzekļu izmantošanas piemērotību un efektivitāti konkrētu kravu transportēšanā noteiktos maršrutos. • Kompetence - spēja plānot efektīvu kravu pārvadāšanu vienkāršos iekšzemes maršrutos ar kravu autotransportu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Kursa darba uzdevums un dotie lielumi.
2 Autoceļu shēma.
3 Kravu plūsmas epīras.
4 Transportlīdzekļa izvēle.
5 Iekraušanas un izkraušanas mašīnu un mehānismu izvēle.
6 Pārvadājumu maršruts universālajam transportlīdzeklim.
7 Pārvadājumu maršruti specializētajiem transportlīdzekļiem.
8 Automobiļa izmantošanas rādītāju aprēķins.
9 Kravas daudzums un tās izvietojums transportlīdzeklī.
10 Automobiļa darba grafiks.
11 Kravas un iekraušanas mehānismu izvietojums teritorijā.
12 Kravas iekraušanas un izkraušanas mehānismu cikla grafiks.
13 Kravas iekraušanas un izkraušanas mehānismu skaita aprēķins.
14 Kravu pārvadāšanas noteikumu apraksts.
15 Degvielas izmaksu aprēķins pārvadājumam kopumā. 16 Secinājumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.
Pamatliteratūra
1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU izdevniecība. 2001. 283 lpp. 4. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon, 2000. 339 p.
Papildliteratūra
1. Truslis V.. Specializētais ritošais sastāvs. Jelgava: LLU, 2007. 100 lpp.
2. Gubbins E.J. Managing Transport Operations. 3rd. ed. London: KoganPage. 2003. 295 p. 3. Гуджоян O П., Троицкая Н. А. Перевозка специфических грузов автомобильным транспортом. Москва: «Транспорт», 2001.
Piezīmes
Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” pilna un nepilna laika studijās.