Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauku socioloģija
Kursa kods Soci2049
Zinātnes nozare Socioloģija un sociālais darbs
Zinātnes apakšnozare Lauku socioloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 29/04/2014
Atbildīgā struktūrvienība Sociālo un humanitāro zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. geogr., asoc. prof. Ženija Krūzmētra

Priekšzināšanas
Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija
Soci2047, Kvalitatīvās pētījumu metodes
Soci2048, Kvantitatīvās pētījumu metodes
Kursa anotācija
Lauku socioloģija kā socioloģijas apakšnozare fokusējas uz lauku sabiedrības izpēti, politisko un sociāli ekonomisko transformāciju ietekmi uz lauku attīstību, pārmaiņām lauku vidē (ekonomiskā, sociālā, dabas vidē), kā arī skata Latvijas lauku attīstību Eiropas lauku attīstības kontekstā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas un izpratni par lauku ekonomiskajām, sociālajām, politiskajām, vides transformācijām globālā, reģionālā un lokālā mērogā, lauku socioloģisko izpēti
• Prasmes analizēt un vērtēt dažādas lauku pārmaiņu izpausmes, lauku attīstības scenārijus • Kompetence iegūtās zināšanas un prasmes sintezēti pielietot darbā dažādās ar lauku attīstību un pārvaldi saistītās institūcijās
Kursa saturs(kalendārs)
1 Lauku diskurss zinātnē un sabiedrībā
2 Lauku socioloģijas veidošanās un attīstība pasaulē un Latvijā
3 Teorētiskās un metodoloģiskās pieejas lauku pētījumos
4 Lauku attīstības politika un tās veidošanās nosacījumi
5 Lauku attīstības scenāriji. Eksogēnā un endogēnā lauku attīstība
6 Pārmaiņas lauku ekonomikā. Produktīvisms un postproduktīvisms. Bioekonomika
7 Lauku kopienas būtība. Pārmaiņas lauku sabiedrībā, lauku apdzīvojumā
8 Pārmaiņas lauku pakalpojumos
9 Kontrurbanizācija, periurbanizācija, lauku džentrifikācija
10 Perifēro lauku teritoriju attīstības problēmas
11 Repopulācijas politika laukos
12 Lauku popularizēšana. Lauku idille. Vietas mārketings laukos
13 Lauku vēsturiskais mantojums. Teritorijas kapitāls. Lauku kapitāls
14 Lauku attīstības un aizsardzības NVO. Leader programma
15 Lauku konflikti 16 Globalizācija un lauki. Inovācijas laukos. Jaunākie pētījumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju un semināru apmeklējums, patstāvīgie un praktiskie darbi. Mutiskais eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Hillyard S. The Sociology of Rural Life. [elektroniskais resurss] New York: Berg, 2007. 203 p. E-grāmata. [Pieejama tiešsaistē LU tīklā]. Pieejams: www.oapen.org/download?type=document&docid=390771
2. Handbook of Rural Studies. Ed. by Cloke P., Marsden T., Mooney P. London: SAGE, 2006. 511 p.
3. Moseley M. Rural Development: Principles and Practice. London: SAGE, 2003. 227 p. 4. Gittel R., Vidal A. Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy. London: SAGE, 1998. 206 p.
Papildliteratūra
1. Carolan M. The Sociology of Food and Agriculture. London: Routledge, 2012. 336 p.
2. Woods M. Rural Geography. London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE Publications, 2005. 330 p. 3. Weber M. The Agrarian Sociology of Ancient civilizations. London : New York: Verso, 1988. 421 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Rural Sociology. European Society for Rural Sociology. Online ISSN 1549-0831.
2. Sociologia Ruralis. European Society for Rural Sociology. Online ISSN 1467-9523 3. Journal of Rural Studies. Publishedd by Elsevier Science. 2010-2011. ISSN:0743-0167
Piezīmes
Studiju kurss paredzēts Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura programmas studentiem, A daļa.