Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Elektrotehnika un elektronika
Kursa kods ETeh3001
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Elektrotehnikas teorētiskie pamati
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 29/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Enerģētikas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Vitālijs Osadčuks

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss sastāv no divām daļām. Elektrotehnikas daļā apskatīti galvenie jēdzieni par līdzstrāvas, vienfāzu un trīsfāzu maiņstrāvas elektriskajām ķēdēm, magnētiskajām ķēdēm, dotas inženieranalīzes metodes. Laboratorijas darbos studenti apgūst elektrodrošību, elektriskās mērīšanas metodes, elektrotehnisko iekārtu pieslēgšanu elektriskajam tīklam un to darbības rādītāju uzņemšanu un analīzi. Elektronikas daļā dots teorētisks ievads analogās un impulsu elektronikas iekārtās. Laboratorijas darbos pētīti pusvadītāju elektronikas elementi: dažāda veida diodes un tranzistori.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
•zināšanas par elektrotehnisko un elektronisko iekārtu darbības principiem un izmantošanu;
•prasmes pieslēgt tīklam dažāda veida elektrotehniskās iekārtas, veikt elektrisko sistēmu darbības parametru mērījumus un teorētiskos aprēķinus; •kompetence orientēties elektrotehniskās un elektroniskās iekārtās un sistēmās, elektriskajos mērījumos un aprēķinu veikšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Elektrisko ķēžu raksturlielumi, pamatlikumi un darba režīmi.
2 Elektrisko ķēžu aprēķina metodes.
3 Magnētiskās ķēdes. Elektromagnētiskā indukcija
4 Sinusoidāla maiņstrāva – tās ģenerēšana un raksturlielumi.
5 Maiņstrāvas ķēžu elektriskās pretestības un jaudas jēdzieni.
6 Trīsfāzu elektriskās sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi.
7 Transformators.
8 Asinhronās mašīnas uzbūve un darbības princips.
9 Asinhronās mašīnas mehāniskā raksturlīkne.
10 Elektriskie tīkli. Jēdziens par elektroapgādi.
11 Elektronisko iekārtu pamatelementi.
12 Maiņstrāvas taisngrieži un filtri.
13 Ievads elektrisko pusvadītāju teorijā
14 Elektroniskie slēdži.
15 Elektroniskie signālu pastiprinātāji un ģeneratori. 16 Impulsu tehnikas iekārtas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtotas starpieskaites par laboratorijas darbiem, teorētiskie kolokviji un aprēķina darbi par kursa daļām. Nokārtots eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā: mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 2004. 219 lpp.
2. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika. 1.daļa/lekciju konspekts. LLU TF LEI. Jelgava, 2007. 82 lpp.
3. Bunžs Z. Elektronikas pamati. Rīga: Drukātava, 2010. 164 lpp. 4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.
Papildliteratūra
1. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.
2. Baltiņš A., Kanbergs A., u.c.. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2007. 345 lpp. 3. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Радио. ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/
Piezīmes
Лurss iekļauts ITF akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātnes" obligātajā daļā.