Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Programmēšanas pamati un datu struktūras II
Kursa kods DatZ3018
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. paed., lekt. Olga Čivžele

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studenti tiek iepazīstināti ar programmēšanas pamatlikumiem, programmu sastādīšanas pamatprincipiem. Studenti apgūst sākotnējas programmēšanas prasmes. Tiek veidota zināšanu un prasmju bāze turpmākajām studijām šajā jomā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Vienkārša Pascal programma. Programmas sadaļas.
2 Mainīgie. Datu tipi.
3 Aritmētiskās izteiksmes un operācijas.
4 Standartfunkcijas.
5 Operatoru veidi. Nosacījuma operatori.
6 Cikla operatori REPEAT…UNTIL un WHILE…DO.
7 Cikla operatori FOR…TO…DO un FOR…DOWNTO…DO.
8 Darbs ar simboliem. ASCII tabula.
9 Darbs ar simbolu rindām.
10 Apakšprogrammas. Lietotāja funkcijas.
11 Lietotāja procedūras.
12 Apakšprogrammu parametri.
13 Grafikas programmēšanas pamati.
14 Grafisko primitīvu izvade. Koordinātu saskaņošana.
15 Kustīgo bilžu veidošana. 16 Modulis CRT. Skaņas signāla izmantošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ir apmeklētas lekcijas un praktiskās nodarbības; Ir ieskaitīti kontroldarbi.
Pamatliteratūra
1. Kuzmina L., Kuzmins J. PASCAL valoda skolēniem un skolotājiem.- Lielvārds, 2001.
2. Grīviņs U. Algoritmēšana un programmēšana: Metodiskie norādījumi un praktisko darbu uzdevumi. – Rīga: LU, 1994. 3. Pапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю. Turbo Pascal для студентов и школьников.-С.-Петербург,"БХВ-Петербург",2003.
Papildliteratūra
1. Климова Л.М. PASCAL 7.0. Практическое программирование. Решение типовых задач. – Москва: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000.
2. Костюкова Н.И. Знакомьтесь- Паскаль! Методические рекомендации и задачи по программированию.-Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2003. 3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo PASCAL 7.0. - 5-е изд.– К.: ВЕК+, 1999.
Piezīmes
Studiju priekšmets iekļauts studiju programmā "Mājas vide un informātika izglītībā" II k. 4.semestrī pilna laika studijās un III k. 5. sem. nepilna laika studijās. Ieskaite ar atzīmi.