Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Programmatūras izstrādes procesi
Kursa kods DatZ2059
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 17/12/2014
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. comp., prof. (Emeritus) Rudīte Čevere

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kurss studentus iepazīstina ar pasaulē zināmo un izmantoto programminženierijas labo praksi, ņemot vērā starptautiskos programminženierijas standartus, Latvijas esošo likumdošanas bāzi un specifiku, kā arī Latvijas IT firmu darbā uzkrāto praktisko pieredzi. Mācību procesā tiek apskatīti programmatūras izstrādes procesi: pamatprocesi, galvenie atbalstošie procesi (apskates, konfigurācijas pārvaldība, izmaiņu vadība un dokumentēšana), kā arī programmatūras sistēmu izstrādes un uzturēšanas pārvaldības jautājumi. Studenti tiek iesaistīti komandas darbā patstāvīgi veicamu uzdevumu izpildē, apgūstot
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas par procesu pieeju dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos un iepazīstas ar atbalstošo procesu uzdevumiem kvalitātes nodrošināšanā (atbilstoši standartiem J-STD-016-1995 un IEEE Std 12207);
• prasmes organizēt savstarpējās informācijas apmaiņu programmatūras izstrādes projekta dalībnieku starpā un izstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju; • kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktās dokumentēšanas formas un organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli
Kursa saturs(kalendārs)
1 Programminženierijas būtība. Veiksmīgs informācijas sistēmas izstrādes projekts.
2 Informācijas sistēmu izstrāde Latvijā.Informācijas sistēmu izstrādi reglamentējošie dokumenti.
3 Informācijas sistēmu izstrādi regulējošie galvenie normatīvie akti Latvijā.Publisko iepirkumu likums.
4 Programmatūras dzīves cikls un tā procesi. Komandas darbs.
5 Sistēmas un programmatūras prasību noteikšana. Sistēmas projektējuma izstrāde.
6 Lietotāju saskarne. Implementēšana un testēšana.
7 Programmatūras nodošana ekspluatācijā un uzturēšana. Kvalitātes nodrošināšanas pamatjēdzieni. .
8 Kvalitātes sistēmas izstrāde un sertificēšana. Programmatūras izstrādes atbalstošie procesi.
9 Konfigurācijas pārvaldība. Izmaiņu vadība.
10 Apskates. Dokumentēšanas process.
11 Kvalitātes nodrošināšanas process. IT pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana (ITIL).
12 IT pakalpojumu pārvaldība (ISO/IEC 20000-1, 2, 3, 4, 5).Spēju brieduma modeļa integrācija.
13 Projektu pārvaldības procesi.Projekta pārvaldības sfēras. Projekta iegūšana.Projekta uzsākšana.
14 Projekta struktūras. Projekta apjoma vērtēšana.Projekta plānošana. Projekta resursu pārvaldība.
15 Projektu norises riski. Risku pārvaldība.Projekta procesu koordinēšana 16 Projekta noslēgšana.Projekta pārvaldības rīki.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Katra semestra laikā par regulāru darbu iespējams uzkrāt 80 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
–Klātienes piedalīšanās katrā praktiskā nodarbībā (2x16 nodarbības) - 32
–Katra praktiskā darba savlaicīga izpilde, apraksta sagatavošana un nodošana – 32
–Lekciju apmeklēšana (1x16 lekcijas) - 16 Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un tie var noteikt ieskaites un eksāmena pamata atzīmi (10 punkti veido atzīmes 1 balli). Šo vērtējumu iespējams paaugstināt praktisko darbu noslēguma apskates laikā un eksāmenā atbildot uz papildjautājumiem
Pamatliteratūra
1. IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Project Management Institute. 2013.5fth Version. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.riphah.edu.pk/EditorUploadedFiles/PMU/PMBOK%20Guide%20Fifth%20Edition.pdf [Skatīts 2014.11.24.]
2. IEEE Std-J-016-1995.Trial Use Standard. Standard for Information Technology. Software Life Cycle Processes Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. (Standartizācijas biroja lasītava)
3. ISO/IEC 12207 Standard for Information Technology. Software life cycle processes (Standartizācijas biroja lasītava) 4. ISO/IEC 26514:2008. Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation, 2008. (Standartizācijas biroja lasītava)
Papildliteratūra
1. BS ISO/IEC 18019:2004. Software and system engineering. Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software (Standartizācijas biroja lasītava)
2. IEEE 1063:2001. Standard for software user documentation. (Standartizācijas biroja lasītava) 3. SO/IEC 15910:1999. Information technology -- Software user documentation process(Standartizācijas biroja lasītava)
Piezīmes
Obligātais kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Datorvadība un datorzinātne, pilna laika studijās.