Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Informātika I
Kursa kods DatZ2018
Zinātnes nozare Datorzinātne un informātika
Zinātnes apakšnozare Datoru un sistēmu programmatūra
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ilmārs Dukulis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
DatZ2044 [GDAT2038] Informātika I
Kursa anotācija
Studiju kurss aplūko informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidus, datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades paņēmienus un rīkus, integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu izmantošanas iespējas tiek paplašinātas, lietojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu, kā arī dažādas Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības elementu, struktūru un dialoga logu lietošanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidiem, lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodēm un valodu Visual Basic for Application (VBA); prasmes lietot datu glabāšanas ierīces, datu ievades un izvades rīkus, savstarpēji saistītas dažādas lietojumprogrammas un izmantot makrokomandas; kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot teksta, izklājlapu un prezentācijas materiālus un tos prezentēt, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Informācijas ieguves, apstrādes un izplatīšanas veidi. Formu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē.
2 Stili un to lietošana. Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija.
3 Apjomīgu dokumentu noformēšana.
4 Datu glabāšanas veidi un ierīces.
5 Datu ievades paņēmieni un rīki.
6 Datu izvades paņēmieni un rīki.
7 Adrešu datu bāzes veidošana un izmantošana dokumentu sapludināšanā.
8 Aprēķini un diagrammas izklājlapu tabulās. Dažādu funkciju lietošana.
9 Absolūtās un jauktās adresācijas izmantošana. Nosaukumu piešķiršana šūnām un apgabaliem un to izmantošana.
10 Datu bāzes veidošana un izmantošana izklājlapu lietotnē.
11 Datu analīzes līdzekļi izklājlapu lietotnē.
12 Šķērsgriezumu tabulu un diagrammu veidošana.
13 Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumiem. Lietotāja veidotie skaitļu formāti.
14 Vadības pogu un hipersaišu izmantošana prezentācijās.
15 Prezentācijas veidņu izstrāde. Prezentācijas saglabāšana citos datņu formātos. 16 Datu apstrādes ierīču galvenās sastāvdaļas un funkcijas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti trīs kontroldarbi. Ieskaite.
1. kontroldarbs: Dokumentu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē
2. kontroldarbs: Izklājlapu lietotnes izmantošana
3. kontroldarbs: Prezentāciju sagatavošana Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos.
Pamatliteratūra
1. Dukulis I. Apgūsim jauno Word! Microsoft Office Word 2003. – R.: Turība, 2005. 166 lpp.
2. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Microsoft Office Excel 2003. – R.: Turība, 2004.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. – R.: Turība, 2006. 141 lpp. 4. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
Papildliteratūra
1. Mansfield R. Mastering VBA for Microsoft Office 2007. – Sybex, 2008. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
2. Walkenbach J. Excel VBA Programming For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)) . – For Dummies, 2010. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka) 3. Shepherd R. Excel 2007 VBA Macro Programming. – McGraw-Hill Osborne Media, 2009. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" un profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.