Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Pētnieciskais darbs
Kursa kods PārZP030
Zinātnes nozare Pārtikas zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 8
ECTS kredītpunkti 12
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 11/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Pārtikas tehnoloģijas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē, prof. Tatjana Ķince

Kursa anotācija
Veikt zinātniskos pētījumus un plānotajā periodā izstrādāt bakalaura darbu atbilstoši metodiskiem norādījumiem.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc prakses studentam būs:
padziļinātas zināšanas un izpratne par konkrēto pārtikas produktu;
prasmes: formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot bakalaura darba pētījuma pamatjautājumus (pētījuma temata, mērķis, uzdevumi utt.); izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, pamatojot to izvēli; interpretēt datu apstrādes rezultātus; formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; kompetence: sadarbībā ar darba vadītāju veikt bakalaura darba pētījumu; praktiski lietot citu pētījumu rezultātus.
Kursa plāns
1 Bakalaura darba tēmas izvēle, tās aktualitāte, nozīmīgums; mērķu un uzdevumu izstrāde.
2 Literatūrā esošās zinātniskās informācijas apkopojums.
3 Literatūrā esošās zinātniskās informācijas apkopojums.
4 Darbā veicamo analīžu metožu izvēle un raksturojums.
5 Eksperimentu veikšana.
6 Eksperimentu veikšana.
7 Pētījumos iegūto rezultātu apstrāde un interpretācija. 8 Pētījumos iegūto rezultātu apstrāde un interpretācija; secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izieta instruktāža par darba drošību. Nokārtota sanitārā grāmatiņa. Prakses laikā studenti sagatavo bakalaura darba melnrakstu un publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem novērtējuma atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Ciproviča I., Kārkliņa D., Kampuse S., Kļava D., Markeviča L., Straumīte E. Ražošanas prakses nolikums. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp. 2. Ciproviča I., Dukaļska L., Kārkliņa D., Ozola L., Blija A., Kļava D., Skudra L., Galoburda R. Metodiskie norādījumi kursa darbu, diplomprojekta, bakalaura un zinātniskā darba izstrādei. Jelgava: LLU, 2004. 57 lpp.
Piezīmes
Obligāta pētnieciskā prakse PTF studentiem akadēmiskajā studiju programmā "Pārtikas zinības".