Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Putnkopība
Kursa kods LauZ2049
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 27/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., doc. Aiga Nolberga-Trūpa
Mg. agr., pasn. Dace Bārzdiņa

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kurss iepazīstina izglītojamos ar tēmām, kas saistītas ar mājputnu stāvokli valstī, Eiropas Savienībā un pasaulē, mājputnu bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām, mājputnu šķirņu raksturojumu, to izvēli olu un gaļas ražošanai. Izglītojamie apgūst zināšanas par mājputnu ēdināšanu un audzēšanu, labturības prasībām un tehnoloģiskiem risinājumiem putnkopības nozarē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Izglītojamie iegūst zināšanas par mājputnu bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām augstvērtīgas un ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ražošanā. Izglītojamie prot orientēties mājputnu šķirņu izvēlē, ēdināšanā un labturībā. Prot izmantot literatūru un zināšanas ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ieguvē. Prot izvērtēt, diskutēt un konsultēt par jautājumiem putnkopības nozarē. Ir kompetenti iegūtās prasmes izmantot profesionālās pilnveidošanās procesā putnkopības nozarē.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Putnkopības stāvoklis valstī, Eiropas Savienībā un pasaulē.
2 Mājputnu anatomija un fizioloģija, tās saistība ar produktivitāti.
3 Mājputnu izcelšanās.
4 Mājputnu konstitūcija un eksterjers.
5 Mājputnu bioloģiskās un produktīvās jeb saimnieciski derīgās īpašības.
6 Mājputnu šķirnes, to raksturojums.
7 Selekcijas nozīme putnkopībā.
8 Inkubācija, tās tehnoloģiskās īpatnības.
9 Mājputnu ēdināšanas pamatprincipi.
10 Pārtikas olu ražošanas tehnoloģijas.
11 Mājputnu gaļas ražošanas tehnoloģijas.
12 Ūdensputnu gaļas ražošanas tehnoloģijas.
13 Mājputnu gaļas kvalitātes novērtēšana.
14 Profilaktiskie pasākumi mājputnu fermā. Dezinfekcijas.
15 Labturības prasības mājputniem. 16 Putnkopību regulējošie normatīvie akti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju kursa un praktisko nodarbību apmeklējums obligāts. Individuāla izglītojamo praktisko darbu izstrāde un aizstāvēšana un tests ar 10 jautājumiem par praktisko nodarbību nolasītajām tēmām. Pēc praktisko darbu aizstāvēšanas un testa nokārtošanas, izglītojamie kārto rakstisko ieskaiti ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Monogrāfija. Sigulda: Sigra, 2006. 159.-213. lpp. 2. Osītis U. Barības līdzekļu enerģētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmas dažādās Eiropas valstīs/ Putni. Jelgava: LLU. 1996. 76.-81.lpp.
Papildliteratūra
1. Современная энциклопедия птицеводства - Донецк: ПКФ"БАО". 2001. 384 с.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dzīvā sēta. Lauku Avīzes Tematiskā avīze. Nr.1 (174). ISSN: 1407-4338. Rīga. 2010. 62.lpp.
2. Poultry Science.Poult Sci 2010. 89: 3-4. ISSN: 0032-5791, 1449-1461 p. 3. Птицеводство.Общество с ограниченной ответственностью "Авиан"/ SSN: 0033-3239. Москва, Nr.1, 2010. 52 с.
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts LF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Lauksaimniecība" ar specializāciju Zootehnika nepilna laika studentiem un bakalaura studiju programmā