Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizika I
Kursa kods Fizi2014
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 16/01/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. habil. sc. ing., prof. Uldis Iljins

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Fizi2004 [GFIZ2004] Fizika I
Kursa anotācija
Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Mehānikas pamati.
2 Kinemātika
3 Dinamika.
4 Rotācijas kustība.
5 Kopsavilkums par mehāniku
6 Molekulāri kinētiskā teorija.
7 Termodinamika.
8 Cikliski procesi
9 Kopsavilkums par molekulārfiziku.
10 Elektrostatika.
11 Viela elektriskajā laukā.
12 Elektrostatiskais lauks
13 Kapacitāte.
14 Elektriskās strāvas likumsakarības.
15 Metālu klasiskā elektronu teorija. 16 Kopsavilkums par elektrostatiku un līdzstrāvu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/ Kontroldarbi uzdevumu risināšanā- 3 3/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 9. 4/ Patstāvīgo mājas darbu iesniegšana un aizstāvēšana- 3 Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem. Lai saņemtu ieskaiti jāsavāc vismaz 50% punktu, tai skaitā teorijā nepieciešams savākt 1/2 no maksimāli iespējamā teorijas punktu skaita.
Pamatliteratūra
1. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp. 2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34
Papildliteratūra
1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp. Ir LLU FB ~ 200 eks. 2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman. 2008. 1172 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Kurss iekļauts Pārtikas zinību bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.