Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Datu bāzes
Kursa kods DatZ2011
Zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Zinātnes apakšnozare Datu apstrādes sistēmas un datortīkli
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48
Kursa apstiprinājuma datums 20/04/2011
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., asoc. prof. Gatis Vītols

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Tiek mācīts par datu bāzu pamatiespējām. Apskatītas datu bāzes vadības sistēmas lietošanas iespējas relāciju datu bāzes izstrādē. Mācīts kā izstrādāt, sasaistīt un normalizēt datu tabulas. Izvērtēti tabulu sasaistes veidi. Teorētiski un praktiski apgūta datu izguve no tabulām ar strukturēto vaicājumu valodu. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar datu bāzu vadības sistēmām Microsoft Office Access un PostgreSQL, kā arī patstāvīgi izstrādā datu bāzi noteiktu datu glabāšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par datu bāzu pamatjēdzieniem, lietošanas paņēmieniem un strukturēto vaicājumu valodu SQL.
prasmes praktiski izstrādāt datu bāzes dažāda tipa datu glabāšanai; izgūt datus ar strukturētās vaicājumu valodas SQL palīdzību.kompetences. kompetences sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties datu bāzes vadības sistēmu un argumentēt datu glabāšanas un izgūšanas tehnoloģisko risinājumu.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Dati, informācija, zināšanas.
2 Relāciju datu modelis.
3 Tabulu normalizācija.
4 Datu bāzu vadības sistēmas.
5 Relāciju datu bāzes tabulu izstrāde.
6 Tabulu sasaistes veidošana.
7 Strukturētā vaicājumu valoda.
8 Datu definēšanas valodas izteikumu lietošana.
9 Datu atlase ar SELECT izteikumu.
10 Datu izgūšana no vienas tabulas.
11 Datu izgūšana no vairākām tabulām.
12 Datu grupēšanas iespējas vaicājumos.
13 Saliktas SQL konstrukcijas: pakārtotie vaicājumi.
14 Datu bāzes datu pārskatu izstrāde.
15 Datu importēšana un eksportēšana. 16 Datu bāzes tehnoloģiju attīstības virzieni.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lai saņemtu paredzēto ieskaiti ar atzīmi: nepieciešams izpildīt kursa praktiskos uzdevumus, sekmīgi izpildīt paredzētos kontroldarbus un mājas darbu. Ieskaites atzīme tiek formēta kā vidējais vērtējums no kontroldarbu un mājas darba vērtējumiem.
Pamatliteratūra
1. Date C.J. An Introduction to Database Systems, An 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 983 lpp.
2. Beaulieu A. Learning SQL. Cambridge: O’Reilly, 2009. 3. Silberschatz A., Sudarshan S. Database System Concepts. New York : McGraw-Hill Companies, 2011. 1349 lpp.
Papildliteratūra
1. Groh M.R. Access 2010 Bible. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., 2010. (Pieejama pie studiju kursa atbildīgā mācībspēka).
2. Matthew N., Stones R. Beginning Databases with PostgreSQL: From Novice to Professional, Second Edition. New York: Apress, 2005. (Pieejama pie studiju kursa atbildīgā mācībspēka). 3. Крёнке, Д. Теория и практика построения баз данных. Москва: Питер, 2003. 799 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls "Data Base Journal", QuinStreet, Pieejams: http://www.databasejournal.com 2. Открытые системы. СУБД. Москва: Открытые системы. ISSN 1028-7493.
Piezīmes
Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.