Code du cours VidZ5033

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours16.03.2022

Auteurs du cours

author

Kristīne Valujeva

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Manuels

1. Valujeva K., Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrāšanai un aizstāvēšanai LLU Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studentiem. Jelgava: LLU, 2021.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp.
3. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. 607 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Cargill M., O'Conor P. Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Chichester, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2009.
2. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press, 2006. 141 p.
3. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Stājas spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. [skatīts 31.03.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/261495-mervienibu-noteikumi

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Templates for abstracts. In: LLU “Students on their Way to Science” (for undergraduate/post-graduate/doctoral students” [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2022.]. Pieejams: https://www.sws.llu.lv/call-for-abstracts