Kurs-Code VidZ5033

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)16.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kristīne Valujeva

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Valujeva K., Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrāšanai un aizstāvēšanai LLU Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studentiem. Jelgava: LLU, 2021.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp.
3. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. 607 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Cargill M., O'Conor P. Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Chichester, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2009.
2. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press, 2006. 141 p.
3. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Stājas spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. [skatīts 31.03.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/261495-mervienibu-noteikumi

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Templates for abstracts. In: LLU “Students on their Way to Science” (for undergraduate/post-graduate/doctoral students” [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2022.]. Pieejams: https://www.sws.llu.lv/call-for-abstracts