Kursa kods VidZ5033

Kredītpunkti 3

Pētījumu metodoloģija

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Valujeva

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt studiju realizācijai un zinātniskā grāda ieguvei nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas pētnieciskā darba izstrādei. Studiju kursā maģistranti apgūst zinātniskā darba izstrādes pamatprincipus, pētījuma izstrādes un organizēšanas pamatnosacījumus, zinātniskās literatūras izmantošanu, datu apstrādi, datu attēlošanu un interpretāciju, zinātniskā darba noformēšanu un prezentēšanu. Iepazīstas ar maģistra darba izstrādes nosacījumiem literatūras apskata, materiālu un metožu, rezultātu un diskusijas, secinājumu veidošanai, pētnieciskā darba rezultātu prezentēšanas veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistrants iegūs zināšanas: 1) par pētnieciskā darba struktūras principiem (1., 2. praktiskais/patstāvīgais darbs); 2) par zinātniskās literatūras studiju un darba atsevišķo sadaļu nozīmi un pakārtotību (3., 4., 5., 6., 7., 9. praktiskais/patstāvīgais darbs).
Maģistrants iegūs prasmes: 1) izmantot zinātniskās literatūras datu bāzes (4., 5. praktiskais/patstāvīgais darbs); 2) atšķirt zinātnisko literatūru no populārzinātniskās literatūras un mācību grāmatām (4., 5. praktiskais/patstāvīgais darbs); 3) veidot materiālu un metožu un rezultātu un diskusijas aprakstus, veidot tabulas, attēlus atbilstoši prasībām (7., 8. praktiskais/patstāvīgais darbs); 4) veidot zinātnisko diskusiju un formulēt secinājumus (piemēru analīze); 5) veidot literatūras atsauču sarakstu atbilstoši prasībām (5. praktiskais/patstāvīgais darbs); 6) prezentēt pētījuma rezultātus (9. praktiskais/patstāvīgais darbs).
Maģistrants būs kompetents: strukturēti veidot pētnieciskā darba pārskatu teksta, tabulu un attēlu veidā, izmantojot zinātnisko literatūru gan teorētiskās daļas izpētei, gan argumentētai diskusijai (praktiskie darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads, studiju kursa saturā. Maģistra darba struktūra, atsevišķo nodaļu uzdevumi un saturs kopējā darba kontekstā (1h);
2. Darba virsraksta veidošana. Ievads, darba mērķis un uzdevumi (1h);
3. Literatūras apskats un tā sakārtojums. Dažādu publikāciju izmantošana maģistra darbā. Atsauču uz literatūras avotiem veidošana (4h);
4. LLU abonētās datu bāzes un literatūras meklēšana (2h);
5. Izmantotās literatūras saraksta veidošana, Mendeley vai citu programmu izmantošana literatūras sarakstu veidošanai (2h);
6. Pētījuma veikšanai izmantoto metožu apraksts un secība metožu izklāstā. Zinātniskos darbos izmantojamās SI sistēmas mērvienības un mērvienību pieraksts (2h);
7. Rezultāti un to izvērtējums – galvenā maģistra darba sadaļa. Tabulu un attēlu nepieciešamība, sagatavošana un noformējums (2h);
8. Diskusija: pētījumos iegūto rezultātu interpretācija. Secinājumi un to atbilstība konkrētajam pētījumam – atbilde uz darba mērķī un uzdevumos, hipotēzē izvirzītajiem jautājumiem (2h);
9. Plaģiātisms un pašplaģiātisms: kā no tā izvairīties (1h);
10. Brīvprātīgi pievienojamās sadaļas (pateicība pielikumi), darba iesniegšana, recenzēšana, atbildes recenzentam, maģistra darba vai cita zinātniski pētnieciska darba pārskata sagatavošanas noteikumi (1h);
11. Pētījuma strukturēta kopsavilkuma sagatavošana “Students on their Way to Science” tēžu krājumam (1h);
12. Prezentācijas būtība, tās strukturējums, ilustratīvo materiālu sagatavošana. Referenta un auditorijas attiecības; jautājumi un atbildes (2h);
13. Maģistra darba vai cita pētījuma praktiska mutiska prezentācija (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums veidojas akumulējoši, ja ir iesniegti visi patstāvīgie darbi un kopējais punktu skaits ir vismaz 65. Ja visi patstāvīgie darbi nav iesniegti mācībspēka noteiktā laikā un nav saņemti vismaz 65 punkti, tiek kārtota ieskaite sesijas laikā. Ieskaiti drīkst kārtot tikai tie maģistranti, kuri ir iesnieguši visus patstāvīgos darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Praktiskais darbs. Citu autoru virsrakstu, mērķu un uzdevumu analīze. Vērtējums – 8 punkti.
2. Praktiskais darbs. Ievada struktūras analīze. Vērtējums – 8 punkti.
3. Praktiskais darbs. Citu autoru materiālu un metožu analīze. Vērtējums – 8 punkti.
4. Praktiskais darbs. Citu autoru diskusijas analīze. Vērtējums – 8 punkti.
5. Praktiskais darbs. Plaģiāta noteikšana citu autoru darbos. Vērtējums – 8 punkti.
6. Praktiskais darbs. Kopsavilkuma sagatavošana “Students on their Way to Science” konferencei. Vērtējums – 8 punkti.
7. Praktiskais darbs. Citu autoru prezentāciju analīze. Vērtējums – 8 punkti.
8. Praktiskais darbs. Postera sagatavošana un prezentēšana. Vērtējums – 8 punkti.
9. Patstāvīgais darbs. Maģistra darba darba satura rādītāja sagatavošana. Satura rādītājam jābūt saskaņotam ar maģistra darba vadītāju. Saskaņojumu apliecina vadītāja paraksts vai apliecinājums elektroniski. Vērtējums – 5 punkti.
10. Patstāvīgais darbs. Uzrakstīt ievadu savam maģistra darbam. Apjoms 1–1.5 lpp. Vērtējums – 5 punkti.
11. Praktiskais darbs – iepazīšanās ar LLU Fundamentālās bibliotēkas abonētajām datu bāzēm, zinātnisko rakstu par maģistra darba tematiku meklēšana. Jāatrod 20 zinātniskie raksti, vēlams – angļu valodā. Sekmīgai meklēšanai jābūt zināmiem atslēgas vārdiem, kuri iepriekš jāpārrunā ar maģistra darba vadītāju. Vērtējums – 8 punkti.
12. Patstāvīgais darbs. Izmantotās literatūras saraksta sagatavošana. Saraksts sastāv no 4.praktiskajā darbā atlasītajiem 20 zinātniskajiem rakstiem. Noformējums atbilstošs “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studiju programmas maģistra darbu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem. Vērtējums – 10 punkti.
13. Patstāvīgais darbs. Maģistra darba literatūras apskata fragmenta sagatavošana, max 2 lpp. Jāizmanto vismaz daļa no sameklētajiem 20 zinātniskajiem rakstiem. Vērtējums – 10 punkti.
14. Patstāvīgais darbs. Savā maģistra darbā izmantojamo materiālu un metožu apraksta fragmenta vai detalizēta plāna sagatavošana. Apjoms 1.5 lpp. Vērtējums – 10 punkti.
15. Praktiskais darbs nodarbības laikā. Cita autora sagatavotas tabulas un attēla analīze. Analīzi un ilustratīvo objektu vērtējumu prezentē visiem kursa studentiem. Vērtējums – 8 punkti.

16. Patstāvīgais darbs. Mutiska referāta sagatavošana un praktiska referēšana nodarbības laikā. Studiju biedru nolasīto referātu vērtēšana atbilstoši izvirzītiem kritērijiem. Šī darba praktiskās referēšanas daļa var notikt tikai nodarbību laikā, jo ir jābūt klausītājiem, kas vērtēs referātu. Vērtējums – 10 punkti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbi, kurus vērtē ar iesk./neiesk.: jāizpilda darbs atbilstoši iepriekšējā punktā izvirzītajām prasībām; dažos gadījumos ir jāprezentē darba rezultāti grupai.
Darbi, par kuriem saņem atzīmi:
1. Darba atbilstība pēc būtības: atbilstība tematam, atbilstība iesniegtajam maģistra darba satura rādītājam, zinātniskās literatūras izmantošanas apjoms (literatūras apskata fragmentā).
2. Noformējuma atbilstība “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studiju programmas maģistra darbu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem.
3. Valodas atbilstība: terminoloģija, pareizrakstība, gramatika.
4. Prezentācijas vērtējumi (vērtē visa grupa katru referentu):
• priekšā stādīšanas maniere;
• satura organizācija un attīstība;
• satura pasniegšanas veids
• vizuālo materiālu kvalitāte;
• laika reglamenta ievērošana;
• atbildes uz jautājumiem.
Patstāvīgie darbi:
• Saturs un ievads (10 punkti);
• Literatūras saraksts (10 punkti);
• Literatūras apskats (10 punkti);
• Materiālu un metožu detalizēts plāns (10 punkti);
• Prezentācija (10 punkti).

Praktiskie darbi:
• Mendeley izmantošana (8 punkti);
• Virsrakstu, mērķu un uzdevumu analīze (8 punkti);
• Ievada struktūras analīze (8 punkti);
• Materiālu un metožu analīze (8 punkti);
• Rezultātu, attēlu un tabulu analīze (8 punkti);
• Diskusijas analīze (8 punkti);
• Plaģiāta noteikšana (8 punkti);
• Kopsavilkuma sagatavošana (8 punkti);
• Prezentāciju analīze (8 punkti);
• Postera sagatavošana un prezentēšana (8 punkti)

Vērtēšanas skala:
4 balles, ja iegūti 65...75 punkti;
5 balles, ja iegūti 76...84 punkti;
6 balles, ja iegūti 85...94 punkti;
7 balles, ja iegūti 95...105 punkti;
8 balles, ja iegūti 106...116 punkti;
9 balles, ja iegūti 117...124 punkti;

10 balles, ja iegūti 125...130 punkti.

Obligātā literatūra

1. Valujeva K., Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrāšanai un aizstāvēšanai LLU Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studentiem. Jelgava: LLU, 2021.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp.
3. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. 607 lpp.

Papildliteratūra

1. Cargill M., O'Conor P. Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Chichester, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2009.
2. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press, 2006. 141 p.
3. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Stājas spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. [skatīts 31.03.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/261495-mervienibu-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

1. Templates for abstracts. In: LLU “Students on their Way to Science” (for undergraduate/post-graduate/doctoral students” [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2022.]. Pieejams: https://www.sws.llu.lv/call-for-abstracts

Piezīmes

Studiju kurss obligāts LLU VBF maģistra studiju programmā Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes pilna laika studentiem.