Code du cours VidZ5006

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences10

Nombre de travaux pratiques et des séminaires14

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours15.02.2011

Auteur du cours

author

Uldis Kļaviņš

Manuels

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves". [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.631 Pieņemti 26.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.714 Pieņemti 03.08.2010. Stājas spēkā 07.08.2010. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=214609
3. Polderi: Norādījumi IV „Lauksaimniecības zemju meliorācijas projektu sastādīšanai”. Rīga: LVMPI,1982.- 80 lpp.
4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994.- P 1125.

Ouvrages supplémentaires

1. Sauka O. (red.), Bušmanis P., Labrencis V., Kļaviņš U., Barbars J. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987.-296 lpp.
2. Справочник мелиорация и водное хозяйствою. Осушение (Под ред. Маслова Б.) Москва: Агропромиздат, 1985.- 446 c.
3. Bielis V. Lubānas zemienes problēma un tās risinājums. Rīga: Liesma, 1974.-173 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939.