Kurs-Code VidZ5006

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)10

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge14

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)15.02.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Kļaviņš

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves". [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.631 Pieņemti 26.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.714 Pieņemti 03.08.2010. Stājas spēkā 07.08.2010. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=214609
3. Polderi: Norādījumi IV „Lauksaimniecības zemju meliorācijas projektu sastādīšanai”. Rīga: LVMPI,1982.- 80 lpp.
4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994.- P 1125.

Weiterfuhrende Literatur

1. Sauka O. (red.), Bušmanis P., Labrencis V., Kļaviņš U., Barbars J. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987.-296 lpp.
2. Справочник мелиорация и водное хозяйствою. Осушение (Под ред. Маслова Б.) Москва: Агропромиздат, 1985.- 446 c.
3. Bielis V. Lubānas zemienes problēma un tās risinājums. Rīga: Liesma, 1974.-173 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939.