Код курса VidZ5006

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций10

Kоличество часов семинаров и практических занятий14

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса15.02.2011

Разработчик курса

author

Uldis Kļaviņš

Учебная литературa

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves". [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.631 Pieņemti 26.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.714 Pieņemti 03.08.2010. Stājas spēkā 07.08.2010. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=214609
3. Polderi: Norādījumi IV „Lauksaimniecības zemju meliorācijas projektu sastādīšanai”. Rīga: LVMPI,1982.- 80 lpp.
4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994.- P 1125.

Дополнительная литература

1. Sauka O. (red.), Bušmanis P., Labrencis V., Kļaviņš U., Barbars J. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987.-296 lpp.
2. Справочник мелиорация и водное хозяйствою. Осушение (Под ред. Маслова Б.) Москва: Агропромиздат, 1985.- 446 c.
3. Bielis V. Lubānas zemienes problēma un tās risinājums. Rīga: Liesma, 1974.-173 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939.