Код курса VidZ3045

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса24.03.2021

Разработчики курса

author

Inga Grīnfelde

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Учебная литературa

1. Vides tehnoloģijas. A. Blumberga [u.c.]; D. Blumbergas redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 212 lpp.. ISBN 9789984452746. NAV LLU FB
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Red. M. Kļaviņš, un J. Zaļokšnis Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp. ISBN 9789984454030 NAV LLU FB
3. Švarcbahs, J. Vide un tehnoloģijas: mācību līdzeklis. J. Švarcbahs, L. Ozola, I. Ciproviča. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2001. 28 lpp. Ir LLU FB 2 eks.

4. GreenTech made in Germany: innovation atlas: environmental technologies in Germany. Published by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. München: Vahlen, 2007. 518 p. ISBN 9783800634361 NAV LLU FB

Дополнительная литература

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
2. Zinātniskais žurnāls „Environmental Technology”. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/tent20/current

3. Environmental and Climate Technologies. Publisher: Riga Technical University (Latvia). ISSN: 1691-5208. EISSN: 2255-8837. https://ect-journals.rtu.lv/

Периодика и другие источники информации

1. Sopus – izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Žurnāls Vides Vēstis. Pieejams: http://www.videsvestis.lv

3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājaslapa. Pieejams: http://www.murzl.llu.lv/