Kursa kods VidZ3045

Kredītpunkti 3

Vides tehnoloģijas

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par vides tehnoloģiju iedalījumu un to lomu aprites ekonomikas kontekstā. “Caurules gala” tehnoloģiju koncepcija to galvenie pielietošanas veidi. Tīrāku tehnoloģiju raksturojums un to loma aprites ekonomikā. Klimata tehnoloģijas un to iedalījums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Spēj parādīt vispusīgas un specializētas vides tehnoloģiju faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas un izpratni (kontroldarbi un laboratorijas darbi).
• Prasmes: Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus vides tehnoloģiju jomā, argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus vides tehnoloģiju jomā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences (laboratorijas darbi).
• Kompetence: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas vides tehnoloģiju jomā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai (laboratorijas darbi).
Studiju kursa laikā tiek izstrādāti 4 laboratorijas darbi, kuru laikā studenti gūst dziļāku izpratni par vides tehnoloģijām un to pielietošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vides tehnoloģiju iedalījums (1h).
2. "Caurules gala" tehnoloģijas (1h).
3. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas un to iedalījums (1h), 1. laboratorijas darbs - notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide. Grupu darba prezentācija (prototipa koncepcija) (4h).
4. Gaisa attīrīšanas tehnoloģijas un to iedalījums (1h).
5. Tīras tehnoloģijas un to iedalījums (1h).
6. 2. laboratorijas darbs - tīras tehnoloģijas ieviešana ražošanas uzņēmumā Grupu darba tehnisko aprēķinu un detalizāciju prezentācija (4h).
7. Klimata tehnoloģijas un to iedalījums. 1. kontroldarbs (2h).
8. Klimata tehnoloģiju ieviešanas mehānisms (1h).
9. Siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana (1h).
10. Lauksaimniecības SEG emisiju samazināšanas iespējas (1h).
11. 3.laboratorijas darbs - SEG gāzu aprēķins zemnieku saimniecībai Prototipa konsturēšana (4h).
12. Oglekļa piesaiste (1h).
13. Oglekļa uzglabāšana (1h).
14. Atjaunojamās enerģijas resursi (2h).
15. 4.laboratorijas darbs - SEG gāzu mērījumi augsnes paraugos Prototipa testēšana un demonstrācija (4h).
16. Seminārs - vides tehnoloģiju ietekme uz mūsdienu sabiedrību. 2.kontroldarbs (2h).

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas nodarbības un sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti četri laboratorijas darbi un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi. Grupu darbs- izstrādāts un uzkoneturēts vides tehnoloģiju prototips iekštelpu mikroklimata uzlabošanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas diviem kontroldarbiem par lekcijās aplūkotajām tēmām.

2. Laboratorijas darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un pasniedzēja norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa eksāmena vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un laboratorijas darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. divi kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
b. četri laboratorijas darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 40 punkti);
c. Prototipa izstrāde grupā 40 punkti.
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
a. 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita;
b. 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
c. 5 balles, ja iegūti 55...60 punkti;
d. 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
e. 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
f. 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
g. 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
h. 10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Vides tehnoloģijas. A. Blumberga [u.c.]; D. Blumbergas redakcijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. 212 lpp.. ISBN 9789984452746. NAV LLU FB
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. Red. M. Kļaviņš, un J. Zaļokšnis Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011 334 lpp. ISBN 9789984454030 NAV LLU FB
3. Švarcbahs, J. Vide un tehnoloģijas: mācību līdzeklis. J. Švarcbahs, L. Ozola, I. Ciproviča. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2001. 28 lpp. Ir LLU FB 2 eks.

4. GreenTech made in Germany: innovation atlas: environmental technologies in Germany. Published by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. München: Vahlen, 2007. 518 p. ISBN 9783800634361 NAV LLU FB

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
2. Zinātniskais žurnāls „Environmental Technology”. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/tent20/current

3. Environmental and Climate Technologies. Publisher: Riga Technical University (Latvia). ISSN: 1691-5208. EISSN: 2255-8837. https://ect-journals.rtu.lv/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Sopus – izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Žurnāls Vides Vēstis. Pieejams: http://www.videsvestis.lv

3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mājaslapa. Pieejams: http://www.murzl.llu.lv/

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma Vide un ūdenssaimniecība