Code du cours VidZ3040

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant80

Date de l'approbation du cours17.02.2015

Auteur du cours

author

Uldis Kļaviņš

Manuels

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU: 2001. 81 lpp.
3. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151

Ouvrages supplémentaires

1. Kļaviņš U. Lauku sētas nosusināšana: mācību palīglīdzeklis. Vides un būvzinātņu fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2010. 90 lpp.
2. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA "Latvijas meliorācija", 1990. 27 lpp.
3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.