Kurs-Code VidZ3040

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)80

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Kļaviņš

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU: 2001. 81 lpp.
3. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151

Weiterfuhrende Literatur

1. Kļaviņš U. Lauku sētas nosusināšana: mācību palīglīdzeklis. Vides un būvzinātņu fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2010. 90 lpp.
2. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA "Latvijas meliorācija", 1990. 27 lpp.
3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.